Aktualny kurs akcji:

Struktura przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka według krajów w 2023 r. Łącznie przychody Grupy osiągnięte na wszystkich rynkach zagranicznych stanowiły w 2023 roku 31,0% jej całkowitych przychodów.

Zobacz więcej

W ujęciu wartościowym w strukturze sprzedaży Grupy dominowały wyroby dekoracyjne, których udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży wyniósł 81,0%.

Zobacz więcej

Aktywa i kluczowe rynki zbytu grupy

Grupa Kapitałowa Śnieżka aktywnie działa w Polsce i na kilkunastu rynkach zagranicznych.

Głównymi rynkami dla Grupy w 2023 roku były: Polska, Węgry i Ukraina. W 2023 roku przychody Grupy osiągnięte na tych trzech rynkach stanowiły 94,2% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zakłady produkcyjne, magazyny, Centrum Logistyczne oraz biura Grupy Śnieżka zlokalizowane są w czterech europejskich krajach.

Zobacz więcej

WARSZAWA

- siedziba Śnieżka SA
- siedziba Śnieżka Trade of Colours

BRZEŹNICA

- administracja Śnieżka SA
- administracja Śnieżka - Trade of Colours
- zakład produkcyjny Śnieżka SA

LUBZINA

- zakład produkcyjny Śnieżka SA

PUSTKÓW

- zakład produkcyjny Śnieżka SA

ZAWADA

- centrum logistyczne Grupy Śnieżka

RADOM

- siedziba RAFIL SA
- zakład produkcyjny RAFIL SA

BÓCSA / WĘGRY

- siedziba POLI-FARBE
- zakład produkcyjny POLI-FARBE

JAWORÓW / UKRAINA

- siedziba Śnieżka Ukraine
- zakład produkcyjny Śnieżka Ukraine

ŻODINO K. MIŃSKA / BIAŁORUŚ

- siedziba Śnieżka BELPOL
- zakład produkcyjny Śnieżka BELPOL

Kraje, do których
eksportujemy towary:

Mołdawia
Litwa
Kazachstan
Czechy
Słowacja
Rumunia
Gruzja
Armenia
Serbia
Algieria
Kirgistan

- siedziba Śnieżka SA
- siedziba Śnieżka Trade of Colours

- administracja Śnieżka SA
- administracja Śnieżka - Trade of Colours
- zakład produkcyjny Śnieżka SA

- zakład produkcyjny Śnieżka SA

- zakład produkcyjny Śnieżka SA

- centrum logistyczne Grupy Śnieżka

- siedziba RAFIL SA
- zakład produkcyjny RAFIL SA

- siedziba POLI-FARBE
- zakład produkcyjny POLI-FARBE

- siedziba Śnieżka Ukraine
- zakład produkcyjny Śnieżka Ukraine

- siedziba Śnieżka BELPOL
- zakład produkcyjny Śnieżka BELPOL

Kraje, do których
eksportujemy towary:

Mołdawia
Litwa
Kazachstan
Czechy
Słowacja
Rumunia
Gruzja
Armenia
Serbia
Algieria
Kirgistan

40 lat

doświadczenia
w branży

140 mln kg

produktów dekoracyjnych rocznie

4

kraje, w których
zlokalizowane
są zakłady
produkcyjne
i magazyny

13

rynków zagranicznych

Zobacz więcej

857,8 mln zł

przychodów (2023 r.)

83,5 mln zł

zysku netto (2023 r.)

18,6%

marży EBITDA (2023 r.)

1 100

pracowników

9 583 MWh

zużycie energii elektrycznej

34

ufundowane minilaboratoria (w ramach programu Koloratorium)

Uruchomienie Centrum Logistycznego to nasza największa jednostkowo inwestycja w aktywa trwałe w ostatnich kilkunastu latach.

Piotr Mikrut Prezes Zarządu
 • Raport roczny

  Grupy Kapitałowej Śnieżka

  W 2023 roku Grupa Śnieżka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 857,8 mln zł, co stanowi wzrost o 8,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Pozytywnie na skonsolidowany wynik wpłynęła wyższa sprzedaż na rynku polskim, który ma dominujący udział w całkowitych przychodach Grupy, oraz znacznie wyższa sprzedaż na rynku ukraińskim, który odbudowuje swoje udziały w strukturze przychodów Grupy. Negatywnie przychodowo na wynik 2023 roku wpłynęła niższa sprzedaż na rynku węgierskim.

  Zobacz więcej
 • Strategia Rozwoju

  Cele Grupy Kapitałowej

  Strategiczne cele Grupy Kapitałowej Śnieżka są skupione wokół koncentracji na wybranych rynkach europejskich i pozaeuropejskich, przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej pozycji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, z dominującym znaczeniem rynku polskiego.

  Grupa zamierza realizować ten cel poprzez koncentrację na rozwoju w określonych krajach oraz na umacnianiu pozycji w segmencie farb dekoracyjnych na trzech strategicznych rynkach: polskim, węgierskim i ukraińskim.

  Zobacz więcej
 • Innowacje

  Cyfrowa transformacja Grupy

  Kilkanaście tysięcy klientów i partnerów biznesowych, a także kilkuset pracowników korzysta z nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Zostały one wdrożone w ramach cyfrowej transformacji w Śnieżce w latach 2018-2021. Projekt, nazwany przez firmę Change IT, unowocześnił wiele procesów biznesowych we wszystkich obszarach działalności Śnieżki. W jego realizację było zaangażowanych ponad sto osób w samej organizacji i liczni konsultanci zewnętrzni.

  Zobacz więcej

Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność za produkt w jego cyklu życia jest na stałe wpisana w DNA naszego modelu biznesowego. Droga, jaką przemierza każdy nasz produkt – od konceptu, poprzez procesy technologiczne, produkcyjne, logistyczne i handlowe – jest ściśle monitorowana i poddawana wielowymiarowej kontroli.
Siłę naszej organizacji stanowią ludzie. Dbamy o naszych pracowników i wsłuchujemy się w potrzeby lokalnych społeczności. Naszym priorytetem jest budowanie kultury bezpieczeństwa i zaangażowania oraz ciągły rozwój zespołu. Filar „Ludzie” obejmuje również współpracę i wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców społeczności, w sąsiedztwie których funkcjonujemy.
Budujemy organizację opartą o efektywny system zarządzania i etykę biznesu, co pozwala minimalizować ryzyko i sprawia, że kluczowe decyzje podejmowane są w zgodzie z interesami firmy i jej interesariuszy. Dbamy także o transparentność działań rynkowych i komunikacyjnych oraz zgodność z regulacjami (compliance), co przekłada się na wysokie standardy współpracy z akcjonariuszami, partnerami handlowymi i kontrahentami.
 • Wizja zrównoważonego rozwoju Śnieżki

  Prezentujemy Strategię Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+. Obejmuje ona 3 kluczowe filary naszej odpowiedzialności, a w ramach tych filarów wydzieliliśmy łącznie 9 obszarów priorytetowych.

  Zobacz więcej
 • Fundacja Śnieżka wspiera realizowaną przez Śnieżkę strategię zaangażowania społecznego

  Nieprzerwanie od 2005 roku, Fundacja realizuje lokalne i ogólnopolskie projekty o charakterze edukacyjnym, adresując je szczególnie do dzieci i młodzieży.

  Zobacz więcej
 • FFiL Śnieżka SA jako spółka giełdowa odpowiada za kształtowanie ładu korporacyjnego

  Kluczowe polityki ESG zapewniają zgodność z przepisami prawa i spójność aktów normatywnych, szczególnie w obszarze różnorodności, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji czy ochrony środowiska.

  Zobacz więcej
Grupa Śnieżka to jeden z liderów rynku farb oraz preparatów do ochrony i dekoracji drewna w Polsce, na Węgrzech i na Ukrainie (w segmencie wyrobów dekoracyjnych), a także jeden z wiodących producentów w segmencie szpachli gipsowych na Białorusi. Grupa Śnieżka należy do grona 25 największych producentów farb w Europie.