Aktualny kurs akcji:

Rynki i kierunki strategiczne

Grupa Kapitałowa Śnieżka aktywnie działa w Polsce i na kilkunastu rynkach zagranicznych.

Strategiczne cele Grupy Kapitałowej Śnieżka są skupione wokół koncentracji na wybranych rynkach europejskich i pozaeuropejskich, przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej pozycji na rynkach Europy środkowo-wschodniej, z dominującym znaczeniem rynku polskiego. Grupa zamierza realizować ten cel poprzez koncentrację na rozwoju w określonych krajach oraz na umacnianiu pozycji w segmencie farb dekoracyjnych na strategicznych rynkach: polskim i węgierskim. Ocena wskazanych rynków jako perspektywicznych jest dla Grupy podstawą do budowania długoterminowej strategii obecności w tych regionach.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w 2023 roku według krajów oraz kategorii produktowych