Aktualny kurs akcji:

Compliance

W naszej działalności zapewniamy zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i standardami. Aktywnie realizujemy funkcję compliance, co wynika z dynamicznego otoczenia prawno-regulacyjnego, dbając jednocześnie o transparentność działań rynkowych i komunikacyjnych. Nasze podejście widoczne jest w wysokich standardach współpracy z akcjonariuszami, partnerami handlowymi i kontrahentami.

Świadomie zarządzamy ryzykiem braku zgodności, również z wewnętrznymi procedurami i regulacjami. Dodatkowo skupiamy się na realizacji działań w zgodzie z przyjętymi normami etycznymi i społecznymi, w tym w zakresie przeciwdziałania korupcji i nadużyciom. Nieustannie dążymy do zapewniania efektywności, spójności i transparentności dokumentacji Spółki.

Nasze osiągnięcia w 2022 roku

Monitoring i zapewnienie zgodności z istniejącymi przepisami prawnymi, regulacjami wewnętrznymi i dobrowolnie przyjętymi standardami

Wdrażanie mechanizmów mitygujących ryzyko braku zgodności

Zapewnienie efektywność, spójności i transparentności dokumentacji Spółki

100% aktów wewnętrznych objętych elektronicznym systemem nadzoru i dokumentacji

Wdrożenie Kodeksu Etycznego

Plany na 2023 rok

 • Bieżąca weryfikacja oświadczenia Spółki w sprawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych.
 • Analiza konieczności dostosowania Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej do „Strategii zrównoważonego rozwoju Śnieżki 2023+”.
 • Po wprowadzeniu polskiej ustawy o sygnalistach edukacja w zakresie istniejącego mechanizmu zgłaszania uwag:
  • 100% kadry kierowniczej,
  • 100% pracowników.
 • Uruchomienie mechanizmu zgłaszania naruszeń

Dbamy o zachowanie najwyższych standardów wewnątrz organizacji, budując organizację opartą o efektywny system zarządzania i etykę biznesu.

Podejście do etyki biznesu i szczegółowe zasady postępowania reguluje wprowadzony „Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej Śnieżka”.

Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej Śnieżka

Kodeks stanowi przejrzysty zbiór standardów, które są punktem odniesienia dla pracowników w podejmowaniu codziennych decyzji. Jest praktycznym narzędziem, pozwalającym dokonywać właściwych wyborów. Podzielony jest na cztery główne działy – relacje z pracownikami, otoczeniem, środowisko naturalne oraz ład korporacyjny i etyka. Wyjaśnia również podstawy wprowadzenia tego dokumentu oraz jego funkcjonowanie w praktyce.

Ta część dokumentu nakreśla podstawowe zasady panujące w Grupie Śnieżka w obszarze pracowniczym, takie jak:

 • dbałość o bezpieczeństwo zatrudnionych,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi,
 • równe szanse na awans i rozwój kariery,
 • tworzenie wspierającego i rozwijającego miejsca pracy,
 • zakaz pracy przymusowej i dzieci,
 •  swoboda wyrażania własnego zdania w zakresie swoich obowiązków.

Ponadto wskazuje dodatkowe umowy, postanowienia i polityki, których przestrzega się w Grupie. Podstawą są prawa międzynarodowe, np. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ. Istotną funkcję pełnią również wewnętrzne regulacje szczegółowe, które omawiają wyżej wymienione kwestie (w tym Polityka Różnorodności czy Polityka Personalna).

Kodeks zwraca szczególną uwagę na interesariuszy zewnętrznych, z którymi ma co dzień mają do czynienia pracownicy. Są to dostawcy, klienci, a także społeczności lokalne.

Relacje z dostawcami i ewentualne wątpliwości co do poprawnego postępowania precyzują Polityka Zakupowa i Kodeks Dostawcy. Nasze podejście do klienta jest przede wszystkim profesjonalne, opiera się natomiast na przejrzystości działań Grupy. Chcemy, by mieli oni możliwie najlepszą wiedzę na temat oferowanych przez nas produktów i usług, których jakość nieustannie podnosimy.

Zgodnie ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju angażujemy się w działania na rzecz lokalnych społeczności, głównie w obszarze wyrównywania szans. Szczegółowo nasze podejście opisuje Polityka Zaangażowania Społecznego, której realizację opieramy na trzech filarach:

 • Kolor,
 • Lokalność,
 • Dzieci i młodzież.

Dokument wskazuje, że kwestie dotyczące troski o klimat wpisane są w ogół działalności Grupy. Podejmują ją przede wszystkim Polityka Klimatyczna oraz Polityka Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka. Zaangażowanie w działania ekologiczne obecne są jednak również w dokumentach dotyczących standardów produktu czy relacji z dostawcami, jako że monitorujemy nasz wpływ na środowisko naturalne na każdym etapie życia naszych wyrobów.

Ta część Kodeksu omawia przede wszystkim etyczne aspekty prowadzenia biznesu i relacji z kontrahentami. Odnosi się również do innych wewnętrznych regulacji, obszerniej podejmujących konkretne tematy (jak Polityka Informacyjna). Podejmowane są tu następujące tematy:

 • przeciwdziałanie korupcji,
 • konflikt interesów,
 • uczciwa konkurencja,
 • odpowiedzialna komunikacja,
 • ochrona danych i informacji poufnych.

Standardy zawarte w Kodeksie obowiązują wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka, bez względu na zajmowane stanowisko, wymiar etatu, czas i miejsce pracy czy rodzaj wykonywanych zadań.

Izabela Chmiel Corporate Governance Officer

Pliki do pobrania