Aktualny kurs akcji:

Relacje z dostawcami i łańcuch wartości

Wartości organizacyjne stanowią podstawę budowania trwałych relacji z naszymi dostawcami. Dążymy do tego, aby współpracować z partnerami, którzy tak jak my rozumieją i angażują się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cel strategiczny:

System oceny naszych wybranych dostawców zostanie rozszerzony o kryteria ESG, co pozwoli nam jeszcze skuteczniej weryfikować zawierane i obowiązujące umowy.

Ostatnie działania

Przyjęcie kryteriów oceny dostawców

pod kątem ESG

Uwzględnienie przyjętych zasad

we wszystkich kluczowych dokumentach i politykach

Opracowanie Kodeksu Dostawcy

Przygotowanie formularza samooceny

dla dostawców z uwzględnieniem kryteriów ESG

100% naszych dostawców

zostało poinformowanych o wdrażanych przez nas zasadach związanych z oceną pod kątem ESG i otrzymało niezbędne dokumenty oraz wytyczne

Kodeks Dostawcy

Dokument ten kierowany jest podmiotów świadczących szeroko pojęte usługi względem Grupy Śnieżka. Będą to więc m.in. dostawcy towarów i usług, kontrahenci, sprzedawcy, konsultanci i inni, w tym podwykonawcy. Opisuje on nasze oczekiwania względem dostawców w obszarze środowiskowym, społecznym i organizacyjnym.

Świadomość wpływu na środowisko jest dla nas niezwykle ważna. Maksymalnie ograniczamy wykorzystanie surowców, szczególnie naturalnych, wprowadzając szereg innowacji w produktach i usługach. Tego samego oczekujemy od podmiotów, z którymi współpracujemy. Za podstawę w tym zakresie uznajemy regulacje prawne. Chcemy natomiast, by nasi dostawcy traktowali je jak bazę do dalszego ograniczania swojego negatywnego wpływu, tj. zużycia wody, emisji gazów cieplarnianych czy monitorowania swoich odpadów i ścieków. Dobrą praktyką jest również edukowanie w tej kwestii swoich pracowników.

W tym obszarze oczekujemy przede wszystkim zgodności z prawem lokalnym i międzynarodowym (zabraniającym m.in. pracy dzieciom) oraz przestrzegania przepisów BHP. Zdajemy sobie sprawę, jak istotną rolę odgrywa na co dzień czynnik ludzki we wszelkich organizacjach. Chcemy, by osoby, które zatrudniają nasi dostawcy, pracowały w bezpiecznych warunkach i miały możliwość rozwoju. Z tego względu ważne są dla nas polityki dotyczące kwestii różnorodności, antydyskryminacyjnych czy antymobbingowych, a także prowadzenie regularnych szkoleń wewnętrznych w tym zakresie.

Kodeks wyszczególnia również kwestie dotyczące podejmowania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W sposób szczególny odnosimy to do podejmowania działań głównie na rzecz wyrównywania szans poprzez różne inicjatywy społeczne i wspierania inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności.

Obszar ten jest wyjątkowo ważny ze względu na prawne konsekwencje współpracy z dostawcami. Chcemy być pewni, że przestrzegają oni wszelkich niezbędnych norm, np. związanych z podatkami, a także prowadzą transparentną politykę finansową. Stosowne zapisy wewnętrzne pomagają nam również unikać konfliktu interesów, niebezpieczeństwa wystąpienia zjawiska korupcji czy wycieku danych osobowych.

Potwierdzenie znajomości i gotowości do przestrzegania zasad Kodeksu Dostawcy jest warunkiem współpracy z Grupą Kapitałową Śnieżka. Zgodność z wymaganiami będziemy weryfikować poprzez formularz samooceny kierowany do naszych dostawców.

Waldemar Jezioro Dyrektor ds. Zakupów – Grupa Kapitałowa

Potwierdzenie znajomości i stosowania Kodeksu przez dostawcę jest niezbędne, by mógł on nawiązać współpracę z Grupą. Stosowne oświadczenie znajduje się na końcu dokumentu.

Pliki do pobrania