Aktualny kurs akcji:

Odpowiedzialność za produkt

Wpływ na środowisko, a także zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników oceniamy już na etapie projektowania produktu i określania składu recepturowego. Starannie dobieramy surowce w oparciu o specyfikację, wpływ na otoczenie, oczekiwane parametry oraz dostępność. W ramach procesu zakupowego analizujemy naszych dostawców pod kątem spełniania kryteriów ESG. Z kolei na etapie produkcji stawiamy duży nacisk na efektywność i optymalizację zużycia mediów (woda, energia).

Cel strategiczny

Rozwój produktów o niskim wpływie na środowisko

Cele operacyjne

Rozwój produktów o niskim wpływie na środowisko

Przeprowadzimy szczegółową analizę portfolio i wprowadzimy klasyfikację według ich wpływu na środowisko.

50% wartości sprzedaży pochodzi z produktów eko-oznaczonych

Chcemy, żeby te właściwości miały swoje potwierdzenie w certyfikatach czy deklaracjach

80% wartości sprzedaży pochodzi z produktów na bazie wody i zawierających wodę 

Przeanalizowaliśmy nasze portfolio oraz tworzone produkty i uszeregowaliśmy je według ich wpływu na środowisko. Naszym celem jest wzrost udziału wartości sprzedaży produktów o najmniejszym wpływie na środowisko, do poziomu 50% do 2030 roku. Ważne jest dla nas to, aby te właściwości były potwierdzone certyfikatami, co zapewni świadomy wybór naszych produktów, równocześnie dostarczając konsumentom realnej wartości.

Paweł Łuszcz Product Development Manager

Rozwój produktów

Odpowiedzialność za produkt w jego cyklu życia jest wpisana w nasz model biznesowy – począwszy od pomysłu, przez analizy badawczo-rozwojowe, dobór dostawców i proces zakupowy, kontrolę jakości, produkcję, sprzedaż oraz komunikację i finalnie – użytkowanie. Wpływ na środowisko, a także zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników, oceniamy już na etapie projektowania produktu i określania składu recepturowego.

W procesie tworzenia nowego wyrobu pierwszym jest zaprojektowanie wytycznych. Te uzależnione są od rozpoznanych potrzeb klientów oraz dostępnych, możliwych do wdrożenia rozwiązań. Założenia są podstawą pracy technologów, którzy opracowują recepturę. Na jej skład wpływa posiadane know-how, baza surowcowa i wytyczne kosztowe.

Na etapie badań zaprojektowana mieszanina surowców jest testowana laboratoryjnie i aplikacyjnie. Sprawdzana jest nie tylko zgodność formalno-prawna poszczególnych surowców oraz całej receptury, lecz także wiele parametrów nieujętych w wymogach prawnych, a mających przełożenie na jakość wyrobu. W Grupie do przeprowadzenia tych testów stosowane są liczne własne metody badawcze. Istotnym elementem prac projektowych jest ocena aplikacyjna projektowanego wyrobu. Pozyskanie pozytywnych wyników umożliwia kontynuację procesu wdrożenia.

Kolejnym etapem jest przygotowanie i uruchomienie procesu wytwarzania. Kluczowe jest, aby przebiegał on bez zakłóceń, w sposób zapewniający wysokie standardy jakości i z zachowaniem zadowalającej wydajności. Wprowadzane rozwiązania procesowe, w tym automatyzacja, wspierają utrzymanie efektywności produkcyjnej oraz ograniczają negatywny wpływ na pracownika czy środowisko.

Certyfikacja

Kluczowa jest dla nas zgodność wyrobów z wymaganiami prawnymi, szczególnie w zakresie ich wpływu na zdrowie oraz pod względem bezpieczeństwa dla użytkowników, jak również wpływu na środowisko naturalne. Nasze produkty są zgodne z podstawowymi przepisami krajowymi i unijnymi w tym zakresie. Każdy wyrób posiada kartę charakterystyki, kartę techniczną. Dbamy o to, aby nasze produkty spełniały wymagania zewnętrznej certyfikacji, takiej jak Ecolabel czy oznakowanie klasy emisji z powłoki Lotnych Związków Organicznych.

Poza spełnianiem wymagań certyfikacji obowiązkowej, podejmujemy działania w celu pozyskiwania dodatkowych, dobrowolnych certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość oferowanych wyrobów oraz zgodność z restrykcyjnymi normami i standardami.

Znak Ecolabel to europejskie wyróżnienie, które jest przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.  

Podstawą przyznawania oznakowania EU Ecolabel jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie oznakowania ekologicznego dla poszczególnych grup wyrobów. 

 
Oznakowanie produktu zawierające klasę emisji z powłoki Lotnych Związków Organicznych, zgodnie z francuskim dekretem nr 2011-321 z 23 marca 2011 roku w sprawie oznakowania wyrobów budowlanych dotyczącym emisji. 

Oznakowanie przyznane wyrobom produkowanym przez FFiL Śnieżka SA jest oznakowaniem obowiązkowym na rynku francuskim i potwierdza niską emisyjność lotnych związków organicznych. 

 
Certyfikat „Zielony Żuraw”. 

Ocena i certyfikacja przeprowadzana jest na Ukrainie przez organizację publiczną „Living Planet”. Certyfikacja produktów odbywa się zgodnie z ISO 14024. Podczas oceny brane są pod uwagę wymagania środowiskowe dla surowców, aspekty środowiskowe produkcji, wyposażenie technologiczne, standardy środowiskowe wyrobów gotowych i opakowań.

 
Bezpieczeństwo zabawek 

Produkty oznaczone symbolem „bezpieczeństwo zabawek” spełniają wymagania norm PN-EN 71-2 w zakresie palności oraz PN-EN 71-3 w zakresie migracji określonych pierwiastków. 

Oznakowanie własne na podstawie badań. 

 
Hypoalergia

Świadectwo Własności Drażniących i Uczulających, potwierdza, że produkt został poddany testom i jego formuła nie stwarza własności drażniących i uczulających określanych jako hypoalergia. Oznacza to, że receptura nie wykazuje własności drażniących i uczulających.

 

Wpływ na zdrowie

Chcemy by wytwarzane produkty miały minimalny wpływ na środowisko, dlatego też koncentrujemy nasze siły na poszukiwaniu rozwiązań ekologicznych. Dzięki zgromadzonej wiedzy opracowaliśmy nowy produkt oparty na surowcach pochodzenia naturalnego.

Bożena Uryasz Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

Opracowaliśmy innowacyjną formułę farby, która zawiera 30% surowców pochodzenia naturalnego, w tym opartych na składnikach roślinnych. Emisja CO₂ związana z pozyskiwaniem składników roślinnych jest znacznie mniejsza niż w przypadku nieodnawialnych składników ropopochodnych.

Lotne Związki Organiczne

Jesteśmy świadomi, ze farby i lakiery mogą być źródłem, z którego formaldehyd i inne LZO są uwalniane do powietrza. Dlatego dokładamy starań, by ograniczyć potencjalny negatywny wpływ naszych produktów na użytkowników.

ok. 75% wartości

sprzedaży pochodzi z farb, które zawierają przynajmniej o połowę mniej Lotnych Związków Organicznych niż wynika to z obowiązujących norm

Bezpieczny skład produktów

Bardzo dużą wagę przykładamy do bezpieczeństwa oferowanych przez nas produktów, w różnych wymiarach:

  • bezpieczeństwa surowców użytych do produkcji – czy są wysokojakościowe, bezpieczne do stosowania oraz jakie jest źródło ich pochodzenia;
  • bezpieczeństwa procesu produkcyjnego – jaki jest wpływ składu recepturowego na bezpieczny przebieg produkcji, zwłaszcza ze względu na bezpieczeństwo pracowników bezpośrednio zaangażowanych;
  • bezpieczeństwa przechowywania i transportu produktu – czyli zakresu zachowania cech, jakości  produktu w trakcie deklarowanego okresu przydatności do użycia, jak również minimalizacja zagrożeń, mogących wystąpić na tym etapie;
  • bezpieczeństwa samej aplikacji produktu oraz jego dalszego użytkowania – w tym wpływ wyrobu na środowisko naturalne.