Aktualny kurs akcji:

Zaangażowanie i rozwój pracowników

Pracownicy są siłą naszej organizacji, a dzięki ich zaangażowaniu i kreatywności możemy budować silną pozycję rynkową, wdrażając nowe rozwiązania. Naszym priorytetem jest budowanie kultury bezpieczeństwa i zapewnienie pracownikom warunków do ciągłego rozwoju.

W codziennej pracy opieramy się na czterech kluczowych wartościach naszej organizacji, które są punktem odniesienia dla wszystkich podejmowanych przez nas działań.

Wartości organizacyjne są już z nami od 2016 roku i stanowią podstawę zarządzania. Jako organizacja wciąż się rozwijamy, dbając równocześnie o zachowanie spójności, dlatego liczba kluczowych wartości została w 2022 roku zmniejszona tak, aby były jasne i jednoznacznie rozumiane przez wszystkich pracowników. Dzięki temu ważne z naszej perspektywy zachowania są w sposób jasny przypisane do jednej z wartości. 

Cel strategiczny

Tworzenie kultury organizacyjnej w oparciu o wartości

Działania podjęte w obszarze HR

Opracowanie i komunikacja

zaktualizowanej „Księgi wartości”

100% kadry kierowniczej

objętej szkoleniem dotyczącym zaktualizowanych wartości

100% pracowników

przeszkolonych przez kierowników w zakresie zmian i sposobie interpretacji wartości

Wdrożenie

programu Trenerów Wewnętrznych

Od lat dostrzegamy, jak kultura dzielenia się wiedzą wspiera naszych pracowników w ich rozwoju i dostosowaniu się do zmieniających się warunków. Dlatego wdrażamy rozwiązania z zakresu szkoleń wewnętrznych, którym w roku 2022 nadaliśmy nowy, odświeżony kształt tworząc program Trenerów Wewnętrznych Śnieżka Academy.

Pozwala wykorzystać kompetencje zespołu Śnieżki, w którym pracownicy mogą dzielić się ze sobą wiedzą i umiejętnościami. Szkolenia obejmują szeroki wachlarz tematów, m.in. wystąpienia publiczne, kontakt z klientami, zawieranie umów, obsługę programów komputerowych wykorzystywanych w różnych działach, prezentację i wizualizację danych.

Trener wewnętrzny, poza byciem ekspertem w danej dziedzinie, musi mieć wiedzę o firmie i znać dobrze naszą branżę. Powinien też rozumieć, jak działa nasza organizacja, jak współpracują z sobą i wzajemnie się komunikują poszczególne działy. Dlatego też trenerem wewnętrznym może być każda osoba zatrudniona w firmie od co najmniej 12 miesięcy. Osoba prowadząca szkolenia może przeznaczyć na ten cel dwa dni robocze miesięcznie, a za swoją pracę otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

Nazwa programu „Śnieżka Academy” została wyłoniona w ramach wewnętrznego konkursu dla pracowników.

Zarządzanie różnorodnością

Cenimy różnorodność – jest ona integralna częścią zarówno działań biznesowych, jak i prowadzonej polityki personalnej, która zakłada równe traktowanie wszystkich pracowników, we wszystkich procesach personalnych (m.in. zatrudniania, awansowania, rozwoju, dostępu do szkoleń czy benefitów). W Śnieżce kładziemy szczególny nacisk na równe traktowanie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia itp.

W codziennej pracy stawiamy na budowanie różnorodnych zespołów zarówno w aspekcie kulturowym (np. międzynarodowe zespoły projektowe), pokoleniowym, czy związanym z doświadczeniem zawodowym (np. nowi pracownicy i ich wsparcie w procesie adaptacji przez starszych, doświadczonych na danym stanowisku kolegów). W decyzjach personalnych kierujemy się przede wszystkim obiektywną zasadą oceny kompetencji, a elementy takie jak płeć, wiek itp. nie mają na nie wpływu. Wychodzimy z założenia, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne i szybciej realizują cele biznesowe, stąd przykładamy dużą wagę do zapewnienia wszechstronności i różnorodności zespołów na każdym szczeblu organizacji, w tym we władzach spółki oraz wśród jej kluczowych managerów. Ponadto wdrożyliśmy w spółce wartościowanie stanowisk i monitorujemy różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn zatrudnionych na podobnych stanowiskach. Naszym celem jest utrzymanie porównywalności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. W roku 2022 skorygowana luka wyniosła poniżej 5%.

Platforma szkoleniowa dla pracowników

Firmowa platforma dla pracowników iWIEM, przeznaczona do celów edukacyjnych i rozwojowych. Zawiera ona między innymi:

 • materiały edukacyjne o produktach w przystępnych, różnorodnych formach,
 • materiały wspierające wdrożenie nowych pracowników (dedykowany moduł „Onboarding i adaptacja”),
 • e-learning dla rozwoju kompetencji sił sprzedaży,
 • audiowizualne i merytoryczne e-szkolenia z zakresu cybersecurity oraz szkolenie RODO,
 • wszystkie wydania kwartalnika pracowników Śnieżki „W Kolorze”.

Ponadto platforma daje również dostęp do firmowej biblioteki. Powstała ona dzięki połączeniu księgozbiorów wszystkich naszych działów. Dzięki temu pracownicy mają możliwość nieustannego dokształcania się w wielu obszarach, takich jak sprzedaż, logistyka, marketing, skuteczna komunikacja, etyka biznesu.

Benefity pracownicze

W Śnieżce obowiązują zasady równego traktowania pracowników w dostępie do wszystkich świadczeń, w tym do świadczeń pozapłacowych, współfinansowanych przez pracodawcę. Na ich przyznanie nie ma wpływu ani rodzaj umowy, ani wymiar czasu pracy.

Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka mają swobodę w korzystaniu z przysługujących im uprawnień rodzicielskich, dotyczących m.in. urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich.

Dla wszystkich kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim organizujemy spotkania wdrażające, mające charakter prezentacji onboardingowej tak, aby mogły uzupełnić swoją wiedzę o tym, co zmieniło się w firmie podczas ich nieobecności. Dodatkowo wszystkim mamom, które zdecydują się wrócić do pracy nie później niż przed upływem 6 miesięcy po urodzeniu dziecka/dzieci oferujemy dodatek finansowy na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem. Współfinansujemy też koszt pobytu dzieci naszych pracowników w lokalnym żłobku.

Prowadzimy cykliczny program darmowych badań profilaktycznych dla mieszkanek Podkarpacia.

Ostatnia edycja odbyła się pod hasłem „Śnieżka jest kobietą i dba o kobiety”. To hasło przyświecało nam podczas organizacji darmowych badań profilaktycznych dla mieszkanek Podkarpacia. Dzięki współpracy z rzeszowskim Szpitalem Specjalistycznym Pro-Familia mogliśmy po raz kolejny zaprosić panie do wykonania diagnostyki piersi. Zaproszenie na badania zaadresowaliśmy również do kobiet zatrudnionych w Śnieżce oraz żon/partnerek naszych pracowników.

Dowiedz się więcej

Umożliwia – dzięki rekomendacjom przesyłanym przez naszych pracowników – pozyskiwanie nowych, wartościowych członków zespołów.

Pracownicy, dzięki których poleceniom rekrutacja zakończy się sukcesem, otrzymują gratyfikację za zaangażowanie w proces. 

Pozostałe benefity

 • benefity w formie punktów do wykorzystania w kafeterii na dowolne świadczenia
 • dodatkowe 2 dni urlopu w roku
 • dofinansowanie ubezpieczenia grupowego na życie
 • dofinansowanie do nauki j. angielskiego
 • poszerzony zakres badań w zakresie medycyny pracy
 • dofinansowanie do posiłków
 • prywatna opieka medyczna
 • zniżki na produkty firmowe w Salonie Firmowym
 • wewnętrzny portal aukcyjny dla pracowników (możliwość nabywania wyrobów, sprzętu komputerowego, samochodów z floty służbowej i in. na zasadzie licytacji)

Dowiedz się więcej

Program stażowy Spektrum

W realizowanym w ostatnich latach programie „Spektrum” organizowaliśmy trzymiesięczne, płatne staże wakacyjne dedykowane studentom oraz świeżo upieczonym absolwentom. Uczestnicy programu mają możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce i zdobycia zawodowego doświadczenia pod okiem opiekunów, w wielu obszarach biznesu.

Już od pierwszych dni stażu angażujemy uczestników w naszą firmową „codzienność”, pokazujemy Śnieżkę „od środka” – zapoznajemy z naszymi wartościami, kulturą organizacyjną, zapewniamy udział w szkoleniach produktowych/tematycznych, w badaniu kompetencji i feedbacku rozwojowym. Chcemy, aby stażyści czuli, że są częścią naszego zespołu, mogli wykazać się zaangażowaniem oraz wziąć odpowiedzialność za realizowane zadania.

W Śnieżce cenimy otwartą komunikację – każdy głos ma dla nas znaczenie! Z edycji na edycję badamy odczucia oraz oczekiwania uczestników ”Spektrum” i bardzo cieszą nas pozytywne opinie zarówno opiekunów, jak i stażystów dotychczasowych trzech edycji programu. Udział w „Spektrum” to nie tylko okazja do nabycia zawodowego doświadczenia i umiejętności przydatnych na rynku pracy, ale także szansa na dłuższą przygodę w Śnieżce – dowód? Kilku naszych byłych stażystów to dzisiaj młodsi specjaliści w naszym zespole!

Dowiedz się więcej