Aktualny kurs akcji:

Misja, wizja, wartości

Misja i wizja

Misja_wizja_2023 Misja_wizja_2023

Wartości organizacyjne

Istotnym wsparciem w efektywnej realizacji założeń strategicznych jest wypracowany w Spółce, przy zaangażowaniu jej całego zespołu, katalog wartości organizacyjnych, będący integralną częścią budowania w firmie kultury wysokiego zaangażowania. Wartości organizacyjne FFiL Śnieżka SA stanowią jej DNA – wyznaczają zasady działania i fundamenty postaw na wszystkich szczeblach organizacji oraz wspierają̨ jednocześnie sposób realizacji ambitnych celów biznesowych. Wartości organizacyjne są implementowane do spółek Grupy.

Nasze wartości organizacyjne:

Klient

Zrozumienie perspektywy klienta i dostarczenie optymalnych produktów i usług

Ludzie

Tworzenie kultury zaangażowania i odpowiedzialności poprzez budowanie klimatu współpracy i rozwoju w bezpiecznym środowisku pracy.

Innowacyjność

Ciągłe poszukiwanie i wdrażanie nowych (cyfrowych) rozwiązań i lepszych sposobów działania.

Efektywność biznesowa

Standaryzacja działań, racjonalne gospodarowanie zasobami oraz podejmowanie decyzji w oparciu o dane i fakty z uwzględnieniem strategicznej perspektywy.

Kodeks Etyczny i Kodeks Dostawcy

W podejmowaniu codziennych decyzji wspiera pracowników Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej Śnieżka. Jest praktycznym narzędziem pozwalającym dokonywać właściwych wyborów. Zwarte w nim standardy obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko, wymiar etatu, czas i miejsce pracy czy rodzaj wykonywanych zadań.

Pliki do pobrania

Do wszystkich dostawców towarów i usług, sprzedawców, kontrahentów, podwykonawców, pośredników, konsultantów, agentów, którzy współpracują z podmiotami Grupy Kapitałowej Śnieżka kierujemy Kodeks Dostawcy Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Pliki do pobrania

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+ jest odpowiedzią na rosnącą świadomość i oczekiwania konsumentów oraz partnerów biznesowych. W jej ramach wyznaczono łącznie 21 celów strategicznych i 71 celów operacyjnych dla działań w obszarach ESG. Koncentrują się one w trzech filarach: Środowisko, Ludzie i Biznes.