Aktualny kurs akcji:

Strategiczne podejście do kwestii klimatycznych

Bierzemy odpowiedzialność za nasz wpływ na środowisko. Nasze podejście odzwierciedla „Polityka klimatyczna Grupy Kapitałowej Śnieżka” – kluczowy dokument, definiujący podejście do zarządzania wpływem naszej działalności na klimat w całym łańcuchu wartości. Jest również fundamentem do wprowadzonej Strategii Zrównoważonego Rozwoju, gdzie zawarte zostały szczegółowe cele oraz mierniki w tym obszarze, które mają przełożenie na wdrażane przez nas rozwiązania i podejmowane działania.

Wyliczenie śladu węglowego jest niezbędne, żeby zidentyfikować obszary, w których chcemy zredukować emisje. Chcemy wyznaczyć ambitne, ale realne cele jego redukcji w perspektywie najbliższych kilku lat. Cele te obejmą zakres 1 i 2, a w późniejszym okresie również i zakres 3, czyli nasz łańcuch dostaw

Barbara Kokoszka-Bugla Manager ds. ESG

Rosnąca liczba ekstremalnych zdarzeń pogodowych, długoterminowe deficyty wody, wzrost emisji oraz zanieczyszczeń, jak również wzrost wymagań wprowadzanych na poziomie Unii Europejskiej przekładają się na konieczność dostosowania naszego modelu biznesowego oraz realizowania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wszystko po to, aby zarządzać tymi ryzykami i jak najlepiej adaptować się do zmiany klimatu.

slad weglowy (1) slad weglowy (1)

Zakres 1

Śladu węglowego obejmuje emisje bezpośrednie uwzględniające spalanie paliw oraz wykorzystanie czynników chłodniczych i innych gazów.

Zakres 2

Śladu węglowego obejmuje pośrednie emisje GHG związane ze zużyciem energii.

Zakres 3

Na emisję z zakresu 3 składają się zarówno zakupy surowców, transport i dystrybucja, wytworzone odpady, podróże służbowe, jak i emisje związane z paliwami nieujęte w zakresie 1 i 2.

W porównaniu do roku bazowego (2020) udało nam się obniżyć całościowy ślad węglowy w roku 2022 o około 30%.

Zmniejszenie emisji nastąpiło we wszystkich trzech zakresach śladu węglowego – objęło zarówno emisje pośrednie, jak i bezpośrednie. Redukcja całkowitego śladu węglowego spowodowana była zmniejszeniem wykorzystania paliw, spadkiem ilości zakupionych surowców oraz zakupem energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. 

Rosnąca liczba ekstremalnych zdarzeń pogodowych, długoterminowe deficyty wody, wzrost emisji oraz zanieczyszczeń, jak również wzrost wymagań wprowadzanych na poziomie Unii Europejskiej przekładają się na konieczność dostosowania naszego modelu biznesowego oraz realizowania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wszystko po to, aby zarządzać tymi ryzykami i jak najlepiej adaptować się do zmiany klimatu. 

Priorytetami naszych działań są

Zwiększenie

efektywności energetycznej

Transformacja

w kierunku zielonej energii

Zarządzanie oraz redukcja emisji GHG

w oparciu o kalkulacje i raportowanie wszystkich trzech zakresów emisji GHG
(zakres 1, 2, 3)