Aktualny kurs akcji:

Zarządzanie wpływem środowiskowym

Zrównoważony rozwój wymaga od nas uwzględniania wpływu, jaki na co dzień wywieramy na otoczenie i środowisko naturalne. Zachowujemy najwyższe standardy dbałości o środowisko i wykorzystywanych zasobów na różnych płaszczyznach - wdrażanych rozwiązań technologicznych, oferowanych produktów oraz budowanej infrastruktury. 

Na bieżąco monitorujemy aspekty środowiskowe naszej działalności.

 • Śledzimy zmiany prawa i regulacje w tym zakresie, by spełniać wszystkie normy rynkowe.
 • Odpowiedzialnie zarządzamy działalnością naszych fabryk, m.in. monitorując zużycie surowców naturalnych i gospodarowanie odpadami.
 • Wdrażamy własne dobre praktyki w zakresie ochrony zasobów naturalnych.

Dotyczy to także naszych produktów, które nie tylko spełniają najwyższe standardy i są dostosowane do regulacji zewnętrznych, ale też podlegają wewnętrznym rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa środowiskowego.

Nasz wpływ na klimat i środowisko chcemy w pierwszej kolejności ograniczać poprzez minimalizowanie zużycia mediów (wody i energii elektrycznej) oraz redukcje emisji gazów cieplarnianych (GHG). Obszar ten w dużej mierze wymaga dalszych prac analitycznych i pomiarowych, które umożliwią nam wyznaczenie kolejnych ambitnych i mierzalnych celów w tym zakresie, a następnie wdrożenie najbardziej efektywnych rozwiązań.

W ramach gospodarki odpadami koncentrujemy się przede wszystkim na odpadach przemysłowych, które stanowią 99% odpadów spółki.

 

 Nasze priorytety w tym obszarze: 

 • Wdrażamy projekt, który przełoży się na redukcję poziomu popłuczyn oraz zużycia wody.   
 • Drugim priorytetem w ramach obszaru odpadów jest zmniejszenie ilości oraz przekazywanie do ponownego przetwarzania generowanych przez nas odpadów komunalnych.
 • Wprowadziliśmy rozwiązania umożliwiające przekazanie 100% odpadów przemysłowych do recyklingu i ponownego wykorzystania.  
Przyjęliśmy trzy priorytety w obszarze gospodarki wodnej.

 

 • Ograniczenie poziomu zużycia wody przemysłowej (używanej do mycia urządzeń i instalacji)
 • Analiza możliwości redukcyjnych w zakresie wody sanitarnej (wykorzystywanej w łazienkach i kuchniach)
 • Utrzymanie braku wycieków

Jesteśmy na etapie wprowadzania nowych rozwiązań w obszarze płukania i mycia urządzeń i instalacji produkcyjnych w naszej fabryce w Lubzinie, co pozwoli zredukować ilość zużywanej tam wody przemysłowej.

Wdrażamy rozwiązania pozwalające na zwiększenie naszej efektywności energetycznej.

 

Określiliśmy nasze priorytety uwzględniające: 

 • Analizę, zaprojektowanie i wdrożenie systemu opomiarowania i monitorowania zużycia energii (elektrycznej i cieplnej) 
 • Analizę potencjału redukcji zużycia energii elektrycznej i cieplnej  
 • Analizę i wdrożenie działań optymalizujących zużycie energii w procesach produkcyjnych  
 • Edukację energetyczną pracowników 
 • Budowanie instalacji fotowoltaicznych w naszych lokalizacjach
„Priorytetem jest dla nas poprawa efektywności energetycznej, a w dłuższym okresie transformacja w kierunku zielonej energii. Jesteśmy przekonani, że takie podejście przyniesie wymierne korzyści dla organizacji i środowiska naturalnego. Zdecydowaliśmy się na budowę instalacji fotowoltaicznej w naszych lokalizacjach w Zawadzie, Lubzinie i Pustkowie. Instalacja ta ma pokrywać około 30% naszego rocznego zapotrzebowania na energię.”
 
Paweł Sękowski
Dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji
W celu kompleksowego zarządzania naszą emisyjnością, planujemy kontynuowanie pomiarów śladu węglowego.  

 

Nasze priorytety skupią się na: 

 • Ustaleniu celów redukcyjnych dla zakresu 1 i 2 (w oparciu o plany w zakresie energii)  
 • Pozyskiwanie danych od dostawców w zakresie 3   
 • Ustalenie celów redukcyjnych dla zakresu 3 

Na podstawie zebranych danych opracujemy cele redukcyjne i będziemy je sukcesywnie wdrażać. 

„Mierzenie śladu węglowego jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju Śnieżki. Organizacje, które mierzą swoje emisje, zyskują wiedzę, w których obszarach możliwe jest wprowadzanie zmian pozwalających na ich redukcję. Nasz proces liczenia śladu węglowego rozpoczęliśmy w 2021 od zakresu 1 i 2 – monitorując naszą organizację, następnie zaprosiliśmy do współpracy naszych dostawców i partnerów, aby zyskać całościową wiedzę o naszych emisjach we wszystkich 3 zakresach.”
Małgorzata Grykiel
Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości