Aktualny kurs akcji:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy naszych pracowników oraz bezpieczeństwo realizowanych procesów operacyjnych regulowane są w Śnieżce w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Skupia się on na trzech warstwach zabezpieczeń: technicznych, organizacyjnych oraz zabezpieczeniach w instrukcjach i procedurach.

Kluczem do eliminacji zagrożeń, które mogą prowadzić do wypadków i awarii, jest budowa kultury bezpieczeństwa poprzez szkolenia i uświadamianie, ale również ciągłe doskonalenie istniejących rozwiązań w oparciu o wnioski i obserwacje w wyniku stosowania procedur i kontroli.

Nasze osiągnięcia z 2022 roku w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem

minimalizujące ryzyko wystąpienia wypadków

Szkolenia i uświadamianie

określenie programu szkoleniowego oraz zapewnienie szkoleń dla pracowników i innych osób pracujących na terenie firmy, w tym podwykonawców

100% przeszkolonych

podwykonawców i pracowników w zakresie BHP

Eliminacja potencjalnych zagrożeń

poprzez kontrole stanu bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pożarowego przeprowadzane zgodnie z wykazem

Działania w obszarze bezpieczeństwa

Kwestie BHP w Grupie Śnieżka są uregulowane w Polityce jakości, środowiska i BHP, a działania wdrażające w obszarze BHP obejmują m.in.:

 • prowadzenie działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności systemów kontrolnych,
 • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wdrażanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego,
 • aktywizację całej załogi w procesy tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia tematyczne lub ogólne,
 • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków finansowych do realizacji wytyczonych zamierzeń,
 • aktywny udział wszystkich pracowników Spółki w zakresie organizacji pracy oraz podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pożarowego.

O wysokich standardach w zakresie bezpieczeństwa pracy świadczy niska ilość zdarzeń wypadkowych. W 2022 roku w FFiL Śnieżka SA miały miejsce tylko trzy takie zdarzenia.

Komisje BHP i przedstawiciele pracowników

Wszyscy pracownicy FFiL Śnieżka SA są reprezentowani przez wybranych Przedstawicieli Pracowników. Jest to zespół osób powoływanych na 4-letnią kadencję. Zakres działania zespołu obejmuje reprezentowanie interesów pracowników oraz przedstawianie opinii pracowniczych przed Zarządem Spółki w zakresie wszystkich aspektów zatrudnienia, w tym m.in. związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Pracownicy uczestniczą w pracach następujących Komisji:

 • Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – jej zadaniem jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zakładowa Komisja Egzaminacyjna – egzaminuje 100% pracowników pracujących na stanowiskach pozakierowniczych.
 • Komisja Pożarowo-Techniczna – w jej skład powołane są służby inżynieryjno-techniczne Spółki dominującej, które w ramach czynności kontrolnych dokonują przeglądu terenu, obiektów i instalacji, będących w użytkowaniu Spółki i stosownymi protokołami ustalają działania ochronne i zapobiegawcze konieczne do usunięcia występujących zagrożeń dla zdrowia i życia oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowe i ewakuacji pracowników.
 • Zakładowa Komisja Antymobbingowa – zakres jej działań został omówiony w rozdziale dotyczącym praw człowieka.
 • Komisja Socjalna – rokrocznie dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalając zasady ich wydatkowania i dostosowując je do potrzeb pracowników, posiada uprawnienia opiniodawcze i doradcze dotyczące oceny sytuacji życiowej i materialnej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu oraz wnioskuje o przyznanie tych świadczeń.