Aktualny kurs akcji:

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzkiem jest kluczowe pod względem prawidłowego funkcjonowania organizacji i zabezpieczenia jej przed negatywnymi zdarzeniami, zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Nasze priorytety w tym obszarze

Formalizacja kompleksowego systemu zarządzania ryzkiem

Opracowanie nowej matrycy ryzyka, zakresu odpowiedzialności, procedur, postępowania i metod nadzoru

Nasze podejście w zakresie wdrażania rozwiązań formalnych obejmujących zarządzanie ryzkiem będzie obejmowało „ryzyka niefinansowe”, czyli związane ze wszystkimi aspektami zrównoważonego rozwoju. Przeanalizowane zostaną również ryzyka związane z klimatem (więcej).

Stale monitorujemy ryzyka m.in. w następujących obszarach:

Ryzyko związane z wadami produktu

Ryzyka związane z opracowywaniem nowego produktu

Ryzyko związane z komunikacją marketingową

Ryzyka związane ze zwiększającymi się wymaganiami klientów

Ryzyko związane z regulacjami Unii Europejskiej, m.in. dotyczącymi składu farb

Ryzyko związane z potencjalnymi naruszeniami etycznymi w łańcuchu dostaw