Aktualny kurs akcji:

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Świadomi zmian, jakie zachodzą wokół nas, opracowaliśmy plan transformacji Grupy Śnieżka. Wyznaczyliśmy cele do realizacji w perspektywie krótkoterminowej, które wskazują kierunek dalszych zmian na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Strategia zrównoważonego rozwoju Śnieżki 2023+

„Strategia zrównoważonego rozwoju Śnieżki 2023+” prezentuje nasze podejście do kwestii ESG – wpływu na środowisko i otoczenie społeczne oraz szeroko pojętą sferę zarządzania. Została ściśle powiązana z naszym modelem biznesowym i planami rozwoju. Przyjęcie Strategii jest naszą odpowiedzią na rosnącą świadomość i oczekiwania konsumentów, przedstawicieli rynku kapitałowego oraz partnerów biznesowych. Wynika również z naszej gotowości do odpowiadania na dynamiczne zmiany w otoczeniu regulacyjnym – zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Przyjęta Strategia Zrównoważonego Rozwoju to efekt wielomiesięcznych analiz i prac, w które zaangażowany był Zarząd, przedstawiciele wyższej kadry menedżerskiej i szeroka grupa pracowników. Stanowi ona jedną z osi transformacji naszej Grupy. W okresie przejściowym (obejmującym kilka najbliższych lat) będziemy realizować wyznaczone cele równolegle wyznaczając nowe i rozwijając kompetencje w zakresie ESG.

Aleksandra Małozięć Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i ESG

Strategia została opracowana dla spółek FFiL Śnieżka SA (podmiotu dominującego) oraz Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o., które pełnią kluczowe role w obecnym modelu operacyjnym naszej Grupy. Docelowo zostaną nią objęte wszystkie wchodzące w jej skład przedsiębiorstwa – działające zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Dokument Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+

Ulokowanie kwestii ESG w strukturze zarządzania

W ramach procesu opracowania „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+” stworzyliśmy schemat wskazujący jednostki organizacyjne pełniące kluczową rolę w realizacji założonych celów.

zarzad2321 zarzad2321

Zarząd firmy powołał wewnętrzny Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju, składający się z członków kierownictwa najwyższego szczebla reprezentujących kluczowe dla realizacji Strategii obszary. Zespół pełni funkcję:

 • platformy dialogu wewnątrz organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • ciała konsultacyjno-doradczego dla Zarządu w zakresie działań ESG odpowiadającego za realizację celów Strategii oraz raportowanie danych niefinansowych.

Manager ds. ESG (ulokowany w Dziale Komunikacji Korporacyjnej i ESG) kieruje pracami Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, dbając o systematyczny monitoring realizacji Strategii. Gwarantuje, zarządza i usprawnia wdrażanie zasad ESG oraz odpowiada za sprawozdawczość Śnieżki w zakresie zrównoważonego rozwoju (włączając w to raportowanie giełdowe). Manager ds. ESG podlega pod Dyrektora ds. Komunikacji Korporacyjnej i ESG.

Kluczowe filary naszej odpowiedzialności

Strategia zrównoważonego rozwoju Śnieżki 2023+ wskazuje trzy kluczowe filary naszej odpowiedzialności względem otoczenia. W ich ramach wydzieliliśmy łącznie dziewięć obszarów definiujących priorytety dla dalszego rozwoju Śnieżki w zakresie ESG.

Jesteśmy odpowiedzialni za wpływ naszej działalności na środowisko i klimat

Odpowiedzialność za produkt w jego cyklu życia jest na stałe wpisana w DNA naszego modelu biznesowego – począwszy od pomysłu, przez analizy badawczo-rozwojowe, dobór dostawców i proces zakupowy, kontrolę jakości, produkcję, sprzedaż oraz komunikację i finalnie – użytkowanie.

Wpływ na środowisko, a także zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników oceniamy już na etapie projektowania produktu i określania składu recepturowego. Starannie dobieramy surowce w oparciu o specyfikację, wpływ na otoczenie, oczekiwane parametry oraz dostępność. W ramach procesu zakupowego analizujemy naszych dostawców pod kątem spełniania kryteriów ESG. Z kolei na etapie produkcji stawiamy duży nacisk na efektywność i optymalizację zużycia mediów (woda, energia).

Obszary priorytetowe

 • Odpowiedzialność za produkt – gwarantujemy wysoką jakość i dokładamy wszelkich starań, by nasze produkty wraz z opakowaniami miały pozytywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo klientów
 • Odpowiedzialne zakupy – Wzmacniamy zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw.
 • Wpływ działalności na środowisko i klimat – Minimalizujemy nasz ślad środowiskowy przez wdrażanie optymalizacji i poprawę efektywności
Więcej

Jesteśmy odpowiedzialni za pracowników i realizujemy działania na rzecz lokalnych społeczności.

Siłę naszej organizacji stanowią pracownicy. Ich zaangażowanie i kreatywność są podstawą nowych rozwiązań, które sprzyjają budowaniu przewag konkurencyjnych. Dlatego naszym priorytetem jest budowanie kultury bezpieczeństwa i ciągły rozwój naszego zespołu.

Filar „Ludzie” obejmuje również współpracę i wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców społeczności, w sąsiedztwie których funkcjonujemy. Na co dzień dbamy o bycie „dobrym sąsiadem” i rzetelnym pracodawcą, a kreując własne inicjatywy społeczne sprzyjamy minimalizowaniu wykluczenia społecznego w zdefiniowanych przez nas obszarach.

Obszary priorytetowe

 • Zaangażowanie i rozwój pracowników –Stawiamy na zaangażowanie i rozwój pracowników w bezpiecznym, różnorodnym oraz inkluzywnym środowisku pracy.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – Budujemy kulturę bezpieczeństwa.
 • Zaangażowanie społeczne – Realizujemy projekty społeczne w oparciu o nasze kompetencje oraz angażujemy się w rozwój lokalnych społeczności.
Więcej

Budujemy organizację opartą o efektywny system zarządzania i etykę biznesu.

Podstawą skutecznego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju jest dobrze zorganizowany system zarządzania organizacją. Pozwala on minimalizować ryzyko i sprawia, że kluczowe decyzje podejmowane są w zgodzie z interesami firmy i jej interesariuszy. W rezultacie przyczynia się on do budowania wartości spółki w długim terminie.
Dlatego w naszej działalności dbamy o transparentność działań rynkowych i komunikacyjnych, zgodność z regulacjami (compliance) i etykę biznesu, co przekłada się na wysokie standardy współpracy z akcjonariuszami, partnerami handlowymi i kontrahentami. Rozwijamy także systemy informatyczne mające zapewnić cyfrowe bezpieczeństwo organizacji i danych naszych klientów, oraz systemy kontroli wewnętrznej. Zarządzamy też ryzykiem w najważniejszych obszarach naszej działalności.

Obszary priorytetowe

 • Compliance – Zapewniamy zgodność naszej działalności z przepisami prawa, regulacjami i standardami.
 • Cybersecurity – Stawiamy na cyberbezpieczeństwo.
 • Zarządzanie ryzykiem – Formalizujemy kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem klimatycznym.
Więcej

W celu efektywnej realizacji Strategii, do każdego z priorytetowych obszarów przypisaliśmy:

 • Odpowiedzialność – na poziomie konkretnej jednostki organizacyjnej
 • Cele strategiczne – określające wizję i nadrzędny cel w danym aspekcie
 • Cele operacyjne – odnoszące się do poszczególnych celów strategicznych, będące konkretnymi działaniami do realizacji, określonymi w czasie, posiadającymi przypisane mierniki