Aktualny kurs akcji:

Strategia rozwoju

Strategiczne cele Grupy Kapitałowej Śnieżka są skupione wokół koncentracji na wybranych rynkach europejskich i pozaeuropejskich, przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej pozycji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, z dominującym znaczeniem rynku polskiego.

Grupa zamierza realizować ten cel poprzez koncentrację na rozwoju w określonych krajach oraz na umacnianiu pozycji w segmencie farb dekoracyjnych na trzech strategicznych rynkach: polskim, węgierskim i ukraińskim. Ocena wymienionych rynków jako perspektywicznych jest dla Grupy podstawą do budowania długoterminowej strategii obecności we wskazanych regionach.

Custom Size – 9 Custom Size – 9

Strategia Grupy Kapitałowej Śnieżka zakłada realizację powyższych celów przy uwzględnieniu następujących założeń:

  • rozwijanie nowego modelu zarządzania Grupą w oparciu o centra kompetencji (działające w spółkach FFiL Śnieżka SA i Śnieżka ToC);
  • utrzymanie wizerunku atrakcyjnego i wiarygodnego partnera, zarówno wśród dostawców, jak i odbiorców Grupy, konkurowanie innowacyjnością i elastycznością, rozumiane m.in. jako rozwój działalności badawczo-rozwojowej, budowanie przewag jakościowych oraz wysoką otwartość na zmiany;
  • rozwijanie sprzedaży wielokanałowej, uwzględniającej koncentrację na pogłębionej segmentacji klientów i tworzeniu dla nich konkurencyjnej oferty wartości;
  • konkurowanie przez kompetencje – stawianie na rozwój pracowników oraz budowanie wysokiej wartości kapitału ludzkiego.

Grupa zamierza zwiększać swój potencjał poprzez koncentrację na wybranych rynkach oraz dalszy rozwój oferty marek: Magnat, Śnieżka, Poli-Farbe, Vidaron, Rafil i Foveo-Tech.

W ramach realizowanej strategii rozwoju Grupa jest zainteresowana zarówno rozwojem organicznym, jak i wzrostem poprzez przeprowadzenie inwestycji kapitałowych.