Aktualny kurs akcji:

Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej, dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 6/2021 o ogłoszenie o zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazuje Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach („Raport”),sporządzony na podstawie art. 90g ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wraz ze „Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA za 2019 i 2020 rok”, na podstawie którego został sporządzony Raport.