Aktualny kurs akcji:

Zrealizowanie kluczowych etapów procesu zmian modelu operacyjnego

W nawiązaniu do raportów 21/2020 oraz 25/2020 Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Emitent”, „Śnieżka SA”) przekazuje dodatkowe informacje nt. realizacji procesu zmian w modelu operacyjnym i zarządzania Grupą Kapitałową Śnieżka.

Kluczowe elementy tego procesu zostaną zrealizowane do 1 stycznia 2021 r., tj. zgodnie z założeniami. 29 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. („Śnieżka TOC”, poprzednio TM Investment Sp. z o.o.) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Śnieżka TOC poprzez emisję 2.700.000 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 135.000.000 zł. Nowoutworzone udziały zostaną objęte przez Śnieżkę SA, która na ich pokrycie wniesie wkład niepieniężny (aport) w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Pionu Handlowego („Pion Handlowy”). Emitent nadal będzie posiadał 100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników Śnieżka TOC.

Przeniesienie przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu) nastąpi 1 stycznia 2021 r., na podstawie podpisanej w dniu dzisiejszym, tj. 29 grudnia 2020 r. umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawartej pomiędzy Śnieżka SA i Śnieżka TOC. Wartość godziwa przedmiotu wkładu została ustalona na kwotę odpowiadającą wartości nominalnej nowoutworzonych udziałów obejmowanych za wkład niepieniężny (aport).

Pion Handlowy jest wyodrębnioną organizacyjnie oraz finansowo jednostką, wyposażoną w składniki materialne i niematerialne, pracowników oraz funkcjonalności pozwalające na samodzielną realizację zadań przede wszystkim w zakresie sprzedaży i marketingu. Od dnia przeniesienia Pionu Handlowego do Śnieżka TOC spółka ta będzie prowadziła działalności w ww. obszarach.

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. pozostanie w niezmienionym składzie: Piotr Mikrut – prezes zarządu, Witold Waśko – wiceprezes zarządu oraz Joanna Wróbel-Lipa – wiceprezes zarządu. Z kolei skład Zarządu spółki Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. powinien w ocenie zarządu Emitenta odzwierciedlać samodzielne prowadzenie działalności operacyjnej w zakresie szeroko rozumianej sprzedaży i marketingu i dlatego ostatecznie w jego skład będą wchodzić: Pani Joanna Wróbel-Lipa – prezes zarządu, Pan Tomasz Kosiński – członek zarządu oraz Pani Wioletta Wojtunik – członek zarządu. Zarówno Pan Tomasz Kosiński jak i Pani Wioletta Wojtunik to doświadczeni menedżerowie, zarządzający operacyjnie obszarami sprzedaży i marketingu, związani z Grupą Kapitałową Śnieżka od wielu lat.

Celem realizacji procesu wyodrębnienia i przeniesienia Pionu Handlowego, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest zwiększenie efektywności i konkurencyjności Grupy Kapitałowej Śnieżka w horyzoncie długoterminowym, m.in. poprzez utworzenie centrów kompetencyjnych w obszarach działania przypisanych do Pionu Handlowego. Zmiany maja? na celu optymalizacje? procesów zarzadzania i zwiększenie efektu skali, który zyskał na znaczeniu wraz z intensywnym w ostatnich latach rozwojem Grupy.