Aktualny kurs akcji:

Znaczące aktywa

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o wniesieniu w dniu 22 grudnia 2010 roku znaczących aktywów w postaci praw do znaków towarowych emitentado swojej spółki zależnej IP Solutions Sp. z o.o., która została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 21 grudnia 2010 roku pod numerem KRS 373783.

W ramach realizacji wyodrębnienia zarządzania znakami towarowymi/markami emitenta, Zarząd FFiL Śnieżka SA podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego w  spółce IP Solutions Sp.z o.o. o kwotę 100 000 zł. (sto tysięcy złotych) czyli o 2 000 (dwa tysiące) udziałów po 50 zł. (pięćdziesiąt złotych) każdy, to jest łącznie do kwoty 105 000 zł. (sto pięć tysięcy złotych). Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki IP Solutions sp. z o.o. zostaną objęte przez Fabrykę Farb i Lakierów „Śnieżka” Spółka Akcyjna w zamian za wkład niepieniężny o łącznej wartości 159 200 000 zł. na który składają się prawa do  znaków towarowych emitenta: Beston, Foveo Tech, Magnat, Śnieżka, Śnieżka Acryl Putz, Śnieżka Barwy Natury, Śnieżka Eko, Śnieżka Supermal, Vidaron.

W wyniku podwyższenia kapitału spółka Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” Spółka Akcyjna obejmie 2000 (dwa tysiące) nowoutworzonych udziałów po 50 zł. (pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

Stosownie do art. 154 § 3 kodeksu spółek handlowych nadwyżka w kwocie 159 100 000 (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów sto tysięcy) złotych ponad wartość nominalną obejmowanych przez Spółkę udziałów zostanie przelana do kapitału zapasowego spółki IP Solutions sp. z o.o.

Kryterium uznania aktywów za znaczące jest ich wartość rynkowa, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.

FFiL Śnieżka S.A. objęła 100% udziałów w spółce IP Solutions Sp. z o.o., wartość kapitału zakładowego w nowej spółce przed jego podwyższeniem wynosi 5 000 PLN. Zadaniem nowej spółki będzie zarządzanie i administrowanie prawami ochronnymi do znaków towarowych emitenta.