Aktualny kurs akcji:

Zmniejszenie zaangażowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce przez Amplico OFE oraz Metlife Amplico DFE

Zarząd FFiL Śnieżka informuje o otrzymaniu w dniu 19 lipca 2013 roku informacji o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej OFE) oraz Metlife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny (zwany dalej DFE).

Przekroczenie progu 10%, nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji zbycia akcji Spółki w dniu 15 lipca 2013 roku. Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE i DFE posiadały łącznie 1 560 862 (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela spośród 13 550 676 (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowiło 11,52% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 1 560 862 (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,04% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie OFE i DFE posiadają 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spośród 13 550 676 (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 9,22% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 1 250 000 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,04% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.