Aktualny kurs akcji:

Zmiany do porządku obrad ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym zmianę do porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 21 czerwca 2010 roku, wprowadzoną na żądanie akcjonariusza – PPHU Iwona i Stanisław Cymbor Sp. z o.o.  – reprezentującego 15,27% ogólnej liczby głosów tj. powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego. Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Śnieżki punktu dotyczącego wprowadzenia zmiany w Statucie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. polegającej na zmianie siedziby Spółki z Lubziny na Warszawę. Uzasadnienie akcjonariusza: „Proponowaną zmianę uzasadniam znacznym zwiększeniem skali działalności Spółki i przekonaniem, że zmiana siedziby wpłynie na jeszcze lepszą efektywność zarządzania spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Śnieżki oraz poprawę wizerunku Spółki”.  W związku z powyższym, Zarząd przekazuje dodatkową propozycję zmiany do treści Statutu Spółki:

W § 2 rozdziału I „Postanowienia ogólne” ustęp 3

Dotychczasowe brzmienie :

3. Siedzibą Spółki jest miejscowość Lubzina, województwo podkarpackie.

Proponowana zmiana:

3. Siedzibą Spółki jest miejscowość Warszawa, województwo mazowieckie.

 

W związku ze zgłoszoną przez akcjonariusza zmianą nie ulegnie zmianie porządek obrad, ponieważ są w nim przewidziane zmiany w Statucie, zmianie ulega natomiast treść projektu uchwały Nr 10/2010, która otrzymuje następujące brzmienie:

 

Projekt

Uchwała Nr 10/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zgodnie z pkt 9 lit g Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia podjąć uchwałę o treści:

§ 1

W treści Statutu Spółki proponuje się następujące zmiany:

1. W § 2 rozdziału I „Postanowienia ogólne” ustęp 3

Dotychczasowe brzmienie :

3. Siedzibą Spółki jest miejscowość Lubzina, województwo podkarpackie.

Proponowana zmiana:

3. Siedzibą Spółki jest miejscowość Warszawa, województwo mazowieckie.

2. W §5 rozdziału II „Przedmiot działalności Spółki ” ustęp 2 

Dotychczasowe brzmienie:

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)             Produkcja artykułów spożywczych i napojów (Kod PKD : 15 )

2)             Produkcja drewna i wyrobów z drewna (Kod PKD : 20 )

3)             Produkcja masy celulozowej, papieru i tektury (Kod PKD : 21 )

4)             Działalność wydawnicza: poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (Kod PKD : 22 )

5)             Produkcja wyrobów chemicznych (Kod PKD : 24 )

6)             Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (Kod PKD : 25 )

7)             Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (Kod PKD : 26 )

8)             Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń (Kod PKD : 28 )

9)             Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (Kod PKD : 31 )

10)            Budownictwo (Kod PKD : 45 )

11)            Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (Kod PKD : 51 )

12)            Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (Kod PKD:52)

13)            Transport lądowy; transport rurociągowy (Kod PKD : 60 )

14)            Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (Kod PKD: 63 )

15)            Pośrednictwo finansowe (Kod PKD : 65 )

16)            Obsługa nieruchomości (Kod PKD : 70 )

17)            Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (Kod PKD : 71 )

18)            Nauka (Kod PKD : 73 )

19)            Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (Kod PKD : 74 )

20)            Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (Kod PKD 90 ).

Proponowana zmiana:

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)      produkcja artykułów spożywczych;

2)      produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

3)      produkcja papieru i wyrobów z papieru

4)      poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

5)      produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

6)      produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

7)      produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

8)      produkcja metali

9)      produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

10)   produkcja urządzeń elektrycznych

11)   naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

12)   pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

13)   odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

14)   działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

15)   roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

16)   roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

17)   roboty budowlane specjalistyczne

18)   handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

19)   handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

20)   transport lądowy oraz transport rurociągowy

21)   magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

22)   działalność wydawnicza

23)   finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

24)   działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

25)   działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem

26)   reklama, badanie rynku i opinii publicznej

27)   wynajem i dzierżawa

28)   badania naukowe i prace rozwojowe

29)   działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane.

 

3.        W §6 rozdziału III „Kapitał zakładowy” ustęp 1 

Dotychczasowe brzmienie:

1.             Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.553.587,00 zł (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na nie więcej niż 13.553.587 (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Proponowana zmiana:

1.             Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 550 676 zł (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć   złotych)i dzieli się na nie więcej niż 13 550 676 (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

4.        W §6 rozdziału III „Kapitał zakładowy” ustęp 2, punkt 1,2,3,4,5,6)

Dotychczasowe brzmienie:

2.       Akcjami Spółki są:

1)       100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz

2)       400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz

3)       334 584 akcji imiennych seria C o numerach od 0009376 do 0062500, od 0373751 do 0387500, od 0750001 do 0762500, od 0800001 do 0825000, od 0836251 do 0837500, od 0916251 do 0925000, od 1009376 do 1112500, od 1379792 do 1387500, od 1612501 do 1637500, od 1665626 do 1700000, od 1775001 do 1825000; oraz

4)       1 470 416 akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0009375; od 0062501 do 0373750; od 0387501 do 0730000; od 0762501 do 0800000; od 0825001 do 0836250; od 0837501 do 0916250; od 0925001 do 1009375; od 1112501 do 1379791; od 1387501 do 1612500; od 1637501 do 1665625; od 1700001 do 1775000; oraz

5)       7 325 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000; oraz

6)       2 100 000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz

7)        1 823 587 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1823587.

 

Proponowana zmiana:

2. Akcjami Spółki są:

1)       100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz

2)       400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz

3)       1 805000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do  0730000, od 0750001 do 1825000; oraz

4)       7 325 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000; oraz

5)       2 100 000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz

6)        1 820 676 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1820676.

5.        W §10 rozdziału IV „Organy Spółki”

Dotychczasowe brzmienie:

1.        Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:

1)       uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

2)       zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

3)       ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania członków Zarządu,

4)       ustanawianie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,

5)       nabywanie akcji własnych przez Spółkę,

6)       ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

2.        Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości.

3.        Walne Zgromadzenia odbywają się w Brzeźnicy lub Dębicy”;

 

Proponowana zmiana:

 

1.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:

1)       uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

2)       zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

3)       ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania członków Zarządu,

4)       ustanawianie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,

5)       nabywanie akcji własnych przez Spółkę,

6)       ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

2.                   Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości.

3.                   Walne Zgromadzenia odbywają się w Brzeźnicy lub Dębicy”;

4.                   Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

5.                   Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jestjednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

6.                   Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Obejmuje to w szczególności:

a)       transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

b)       dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia

c)        wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.

7.                   Ryzyko wystąpienia problemów technicznych w trakcie wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym opisanych w pkt 6 litera a do litery c, w tym ryzyko związane z nieoddaniem głosu leży po stronie Akcjonariusza.

8.                   Regulamin Walnego Zgromadzenia przewiduje możliwość oddania przez akcjonariusza głosu  na walnym zgromadzeniu  drogą korespondencyjną.

6.        W §14ust. 2 pkt 7  rozdziału IV „Organy Spółki”

Dotychczasowe brzmienie:

 

7. powoływanie Prezesa Zarządu a na wniosek Prezesa pozostałych Członków Zarządu oraz odwoływanie ze składu Zarządu poszczególnych jego członków

Proponowana zmiana:

7. powoływanie Prezesa Zarządu a na wniosek Prezesa pozostałych Członków Zarządu;  odwoływanie ze składu Zarządu poszczególnych jego członków oraz zawieranie umów o pracę, rozwiązywanie i wprowadzanie zmian do umów o pracę;

 

7.        W § 18  rozdziału VII „Postanowienia końcowe”

Dotychczasowe brzmienie:

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Proponowana zmiana:

1.       Spółka  prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia:

1)       ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,

2)       informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,

3)       dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,

4)       projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,

5)       formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.

 

2.       Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

 

§ 2

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowaniem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.