Aktualny kurs akcji:

Zmiana struktury finansowania bieżącej działalności Śnieżki

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że 22 grudnia 2022 r. zostały podpisane z instytucjami finansowymi umowy i aneksy do umów kredytowych, dotyczące finansowania Śnieżki.

Spółka zawarła umowy i aneksy do umów z trzema bankami, które dotychczas finansowały jej bieżącą działalność gospodarczą. Zostały one zawarte z ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Polskiej Kasy Opieki S.A. i BNP Paribas Bankiem Polska S.A. Celem podpisania ww. umów jest finansowanie bieżących potrzeb Śnieżki i jej wybranych spółek zależnych, związanych z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, w tym zakupu surowców i materiałów.

Umowy kredytowe z BNP Paribas Bank Polska S.A. są powiązane z mierzalnymi czynnikami zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainability-Linked Loan). Przewidują korektę marży kredytowej, w przypadku spełnienia przez Śnieżkę wskazanych w umowach kluczowych wskaźników efektywności w obszarze zrównoważonego rozwoju (ESG).

W wyniku zawarcia w/w umów została zmodyfikowana struktura finansowania bieżącej działalności gospodarczej Śnieżki w ten sposób, że zostało ono podzielone na finasowanie długoterminowe w postaci nieodnawialnych kredytów udostępnianych na początku okresu kredytowania, oraz finansowanie krótkoterminowe w postaci dostępności odnawialnych kredytów obrotowych.

  1. Aneks do umowy kredytu wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie:          a)kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 50 milionów złotych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (w tym sublimity dla spółek zależnych Spółki: Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o.: 10 milionów złotych i RAFIL SA: 3,5 milionów złotych):

– kredyt zostanie udostępniony w walutach PLN, EUR i HUF,

– od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży Banku (lub EURIBOR 1M + marża banku dla EUR, BUBOR 3M + marża banku dla HUF).

– termin spłaty: 31 grudnia 2027 r.

        b) kredytu nieodnawialnego w kwocie 110 milionów złotych na refinansowanie poniesionych przez Śnieżkę nakładów inwestycyjnych:

– kredyt zostanie udostępniony w grudniu 2022 r. (30 milionów złotych) i w styczniu 2023 r. (80 milionów złotych),

– kredyt będzie spłacany w dziesięciu równych ratach ostatniego dnia III i IV kwartału każdego roku począwszy od 30 września 2023 r., w wysokości 11 milionów złotych każda,

– od kwoty wykorzystanego kredytu bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży banku

– termin spłaty: 31 grudnia 2027 r.

Zabezpieczenie kredytów oparto na hipotece umownej należących do Śnieżki nieruchomości położonych w Zawadzie k. Dębicy, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz wekslach in blanco. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

  1. Umowa o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w zakresie:             a) kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 50 milionów złotych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej:

– w tym sublimity dla spółek zależnych: Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o.: 10 milionów złotych i RAFIL SA: 1 milionów złotych,

– kredyt zostanie udostępniony w walutach PLN, EUR i USD,

– od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży Banku (lub EURIBOR 1M + marża Banku dla EUR),

– termin spłaty – 18.12.2027 r.

          b) kredytu nieodnawialnego w kwocie 50 milionów złotych na refinansowanie poniesionych przez Śnieżkę nakładów inwestycyjnych:

– kredyt zostanie udostępniony w pełnej wysokości w grudniu 2022 r.,

– kredyt będzie spłacany w równych ratach kwartalnych począwszy od dnia 31 marca 2023 r. do 18 grudnia 2027 r.,

– od kwoty wykorzystanego kredytu bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży Banku

– termin spłaty: 18 grudnia 2027 r.

Zabezpieczenie kredytów oparto na hipotece umownej łącznej na należącej do Śnieżki nieruchomości położonej w Pustkowie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastawie rejestrowym na środkach trwałych, wekslach in blanco oraz pełnomocnictwie do dysponowania wszystkimi rachunkami. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

  1. Umowy z BNP Paribas Bank Polska S.A.:                                                                                      a) zmiana do umowy wielocelowej linii kredytowej wprowadza kredyt obrotowy odnawialny w kwocie 60 milionów złotych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (w tym sublimit dla spółki zależnej: Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o.: 10 milionów złotych):

– od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży banku,

– termin spłaty: 19 grudnia 2027 r.,

– zabezpieczenie kredytu oparto na hipotece umownej łącznej na należącej do Śnieżki nieruchomościach położonych w Lubzinie i Brzeźnicy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastawie rejestrowym na wyrobach gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, oraz wekslach in blanco. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

          b) umowa o kredyt nieodnawialny wprowadza kredyt nieodnawialny w kwocie 60 milionów złotych na refinansowanie poniesionych przez Śnieżkę nakładów inwestycyjnych:

– kredyt zostanie udostępniony w grudniu 2022 r. w pełnej wysokości,

– kredyt będzie spłacany w równych ratach po 6 milionów złotych płatne ostatniego dnia roboczego III i IV kwartału każdego roku począwszy od 2023 r.,

– od kwoty wykorzystanego kredytu bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży banku,

– termin spłaty: 18.12.2027 r.,

– zabezpieczenie kredytu oparto na hipotece umownej łącznej na należącej do Śnieżki nieruchomościach położonych w Lubzinie i Brzeźnicy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastawie rejestrowym na wyrobach gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, oraz wekslu in blanco. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W przypadku gdy stroną ww. umów są spółki zależne Śnieżki, tj. Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o. i Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A. zobowiązania z nich wynikające mają charakter solidarny.