Aktualny kurs akcji:

Zmiana projektu uchwały nr 11/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S. A. ("Spółka", "Emitent") oraz raportu bieżącego nr 5/2024 r. z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany porządku obrad, Emitent niniejszym informuje o zmianie projektu uchwały do punktu nr 9 lit. h planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 kwietnia 2024 roku ("ZWZ") w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. ("Uchwała"). Zmiana projektu Uchwały ma na celu dostosowanie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. do przyjętej w Spółce polityki zrównoważonego rozwoju oraz uwzględnienie celów operacyjnych i strategicznych. W Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. doprecyzowano również zapis dotyczący braku rekompensat dla Członków Zarządu w przypadku rezygnacji lub ich zwolnienia ze stanowiska o wyjątek w postaci odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji za okres po ustaniu stosunku pracy, w przypadku podpisania z Członkiem Zarządu stosowanej umowy w tym zakresie. Zmieniony projekt Uchwały do punktu nr 9 lit h planowanego porządku obrad ZWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Pozostałe informacje dotyczące zwołania ZWZ opublikowane w raporcie bieżącym nr 4/2024 z dnia 28 marca 2024 roku, wraz z załączonymi dokumentami, oraz w raporcie bieżącym nr 5/2024 r. z dnia 2 kwietnia 2024 r pozostają bez zmian.