Aktualny kurs akcji:

Zgłoszenie Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 7 września 2017 r. otrzymał od akcjonariuszy Emitenta – Pana Stanisława Cymbora oraz spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE IWONA I STANISŁAW CYMBOR  Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy (ul. Kolejowa 12, 39-200 Dębica), KRS: 0000164938 zgłoszenie kandydatury Pana Jarosława Wojdyła na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Powyższa kandydatura została zgłoszona w związku z punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 września 2017 r. tj. „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej”.

Pan Jarosław Wojdyła wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Jarosław Wojdyła spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Życiorys kandydata:

Jarosław Wojdyła

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydziału Zarządzania i Marketingu, specjalność: Rachunkowość, którą ukończył w 1998 roku. W roku 2003 podjął studia doktoranckie na wydziale Finansów Przedsiębiorstw (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),które ukończył 2007 roku.

Od 2005 roku Biegły Rewident Nr 10678 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W latach 2006-2011 Biegły Sądowy z zakresu finansów i rachunkowości.

Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

W latach 1999 do 2002 był zatrudniony w Gremi Farm, Grupa KCI na  stanowisku Analityka Finansowego.

W 2002 roku podjął pracę w Nowy Styl sp. z o.o. Grupa Nowy Styl, na stanowisku Kierownika Działu Analiz Finansowych i Controlingu a od 2008 roku objął stanowisko Dyrektora Działu Controllingu.