Aktualny kurs akcji:

Zbycie aktywów o znaczącej wartości na rzecz spółki zależnej

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje o zawarciu w dniu 15 stycznia 2008 roku umowy sprzedaży nieruchomości należącej do emitenta, położonej w Bytowie przy ulicy Leśnej 5. Łączna cena sprzedaży nieruchomości wynosi 2 600 000 zł, a przedmiotem umowy są budynki, grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów. Nabywającym nieruchomość jest spółka Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o., będąca spółką zależną od emitenta. Nabywający opłaci należność gotówką, źródłem finansowania są środki własne FFiL Proszkowych Proximal Sp. z o.o. Do dnia 15 stycznia 2008 roku nabywający prowadził na terenie w/w nieruchomości działalność produkcyjną na podstawie umowy najmu zawartej z emitentem.

Kryterium uznania aktywów za znaczące jest wartość umowy, która przekracza 20% kapitału zakładowego spółki zależnej.