Aktualny kurs akcji:

Zawarcie umowy z domem maklerskim na realizację skupu akcji

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 5 maja 2008 roku umowy z Domem Maklerskim PKO BP S.A. w formie aneksu do umowy o świadczenie usług brokerskich. Na mocy aneksu Dom Maklerski zobowiązuje się do nabywania w imieniu i na rzecz FFiL Śnieżka SA akcji własnych na okaziciela w celu ich umorzenia w liczbie i terminach określonych w uchwale nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka SA z dnia 17 marca 2008 r. oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku. Realizacja transakcji nabywania akcji odbywać się będzie na postawie:

  • zleceń brokerskich, składanych w imieniu i na rzecz FFiL Śnieżka SA przez Dom Maklerski jako pełnomocnika,
  • zleceń DDM, na zasadach określonych odrębnie,
  • transakcji pakietowych, zgodnie z regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisami wewnętrznymi Domu Maklerskiego.

Zgodnie z postanowieniem uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka SA z dnia 17 marca 2008 roku o terminie rozpoczęcia skupu akcji własnych emitent poinformuje w odrębnym raporcie.