Aktualny kurs akcji:

Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. („Śnieżka”) informuje, że 10 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa pożyczki („Umowa”) pomiędzy Śnieżką jako pożyczkobiorcą, a spółką zależną Śnieżki – Poli-Farbe Vegyipari Kft. („Poli-Farbe”) jako pożyczkodawcą.

Spółka Poli-Farbe udzieli Śnieżce pożyczkę odnawialną w kwocie do 1,5 miliarda forintów węgierskich (tj. około 19,12 miliona złotych),od dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2021 roku. Spłata pożyczki nastąpi do 31 grudnia 2021 roku. Od kwoty wykorzystanej pożyczki Śnieżka zapłaci Poli-Farbe odsetki według zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki BUBOR 1M powiększonej o umówioną marżę.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Pożyczka zostanie udzielona w forintach węgierskich, a ww. kwota wyrażona w złotych – obliczona wg średniego kursu NBP z dnia 10 sierpnia 2020 r. – została podana wyłącznie w celach prezentacyjnych.