Aktualny kurs akcji:

Zarząd FFiL Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 29 marca 2018 roku pomiędzy Emitentem a spółką SAP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000094399 (Dostawca) został zawarty komplet powiązanych ze sobą umów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie oprogramowania informatycznego w przedsiębiorstwie Emitenta, nabycie licencji i usług koniecznych dla opracowania, wdrożenia i utrzymania wdrożonego oprogramowania oraz udzielenie gwarancji na wdrożone oprogramowanie (Projekt).

Celem podpisanych umów jest wymiana i usprawnienie systemów i narzędzi informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta.
Ustalony przez strony okres realizacji Projektu w zakresie opracowania i wdrożenia oprogramowania w przedsiębiorstwie Emitenta obejmuje 3 lata. Łączna wartość wynagrodzenia Dostawcy w Projekcie w okresie 3 lat wynosi 22,6 mln zł. Wskazana kwota jest kwotą netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie w toku realizacji Projektu w przypadku zmiany zakresu lub sposobu realizacji prac przez Dostawcę lub zlecenia prac dodatkowych.
Źródłem finansowania Projektu jest kapitał własny Emitenta.
Łączna wartość przedmiotowo powiązanych ze sobą umów w Projekcie   przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.