Aktualny kurs akcji:

Zamiar nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o nabyciu akcji własnych w celu umorzenia. Zarząd zamierza nabyć do 10% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. do 1 555 067 sztuk akcji. O szczegółowych warunkach odkupu akcji zdecyduje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.