Aktualny kurs akcji:

Zamiar nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały o zamiarze nabycia akcji własnych emitenta w celu umorzenia. Zarząd zamierza nabyć do 10% wszystkich akcji FFiL Śnieżka S.A. w drodze zakupu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i poza rynkiem regulowanym. Szczegółowe informacje dotyczące nabycia akcji własnych określi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A., które zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2009 roku.