Aktualny kurs akcji:

Zakup nieruchomości

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku, Zarząd FFiL Śnieżka SA (Emitent) informuje, że w dniu 28 lutego 2018 roku w wyniku publicznego, nieograniczonego przetargu ustnego ogłoszonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Rzeszowie został zawarty akt notarialny zakupu nieruchomości o przeznaczeniu nierolnym położonej na terenie gminy Dębica Obręb 0014 Zawada, powiat dębicki, woj. podkarpackie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/20 o pow. 14,9544ha (Nieruchomość).

Warunkiem zakupu przedmiotowej nieruchomości przez Emitenta było nie skorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A., której prawo to przysługiwało jako zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną „Euro-Park Mielec”. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. złożyła oświadczenie o rezygnacji z przysługującego jej prawa pierwokupu.

Emitent nabył nieruchomość od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa za cenę 17 863 890 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych) brutto – w tym VAT 23%. Źródłem finansowania zakupu nieruchomości jest kapitał własny Emitenta.

Celem nabycia Nieruchomości jest pozyskanie terenu, który Emitent zamierza przeznaczyć na budowę nowego centrum logistycznego. Wartość zakupionej nieruchomości przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.