Aktualny kurs akcji:

Zakończenie skupu akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zakończeniu skupu akcji własnych w celu umorzenia. W związku z upływem terminu zgody Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2009 roku (Uchwała nr 11/2009) skup akcji własnych został zakończony.

W wyniku wykonania Uchwały NWZA Nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 roku oraz Uchwały ZWZA Nr 11/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku spółka nabyła łącznie 299 324 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1 zł każda po średnie cenie 24,91 zł tj. za łączną kwotę 7,5 mln zł. Nabyte akcje stanowiły 2,16% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadały 299 324 głosom na WZA tj. 1,89% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Akcje w ilości  296 413 sztuk zostały nabyte po średniej cenie 24,85 zł i zostały umorzone na podstawie Uchwały ZWZA Nr 8/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, akcje w ilości 2 911 sztuk zostały nabyte po średniej cenie 31,04 zł i zostały umorzone na podstawie Uchwały Nr 8/2010 ZWZA z dnia 21 czerwca 2010 roku.