Aktualny kurs akcji:

Wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o wyodrębnieniu od dnia 1 września 2020 r. pionu handlowego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej Emitenta.
Wyodrębniony pion handlowy jest wyposażony w składniki materialne i niematerialne oraz pracowników, co umożliwia mu w pełni samodzielne prowadzenie działalności operacyjnej w zakresie sprzedaży, marketingu produktów i komunikacji korporacyjnej („Pion Handlowy”). Będzie on prowadził całość działalności Emitenta w ww. obszarach jako zorganizowana część przedsiębiorstwa („ZCP”).
W ramach kolejnego etapu planowane jest przeniesienie aportem wyodrębnionego Pionu Handlowego do spółki zależnej Emitenta – TM Investment sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników. Następnie firma (nazwa) TM Investment sp. z o.o. zostanie zmieniona na: Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. Spółka ta pozostanie w strukturach Grupy Kapitałowej Śnieżka („Grupa”),a Emitent nadal będzie posiadał 100% udziałów i głosów na jej zgromadzeniu wspólników. Skład Zarządu spółki Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. będzie pokrywał się ze składem zarządu Emitenta.
Celem wyodrębnienia i przeniesienia Pionu Handlowego, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest zwiększenie efektywności i konkurencyjności Grupy w horyzoncie długoterminowym, m.in. poprzez utworzenie centrów kompetencyjnych w obszarach działania przypisanych do ZCP.
W przypadku kluczowych interesariuszy Grupy – tj. pracowników oraz kontrahentów – przeniesienie Pionu Handlowego oznaczać będzie zmiany o charakterze formalnoprawnym, tj. zmianę strony łączących ich umów (tj. z Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA na TM Investment sp. z o.o., po zmianie jej nazwy: na Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.).
Według najlepszej wiedzy Emitenta według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu, realizacja ww. procesu nie będzie miała wpływu na zdolność do wypłacania w przyszłości dywidend przez FFiL Śnieżka SA (z zastrzeżeniem, że decyzje w tej sprawie każdorazowo podejmują jej akcjonariusze).
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż proces przeglądu efektywności procesów biznesowych Emitenta, a w dalszej kolejności wyodrębnienia i przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa został uznany za rozciągnięty w czasie proces, którego rezultatem będzie przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta do spółki zależnej. Emitent będzie informować o kolejnych etapach procesu w oddzielnych raportach.
W toku tego procesu Zarząd zidentyfikował etapy pośrednie, same w sobie spełniające kryteria zakwalifikowania jako informacje poufne. Podanie informacji poufnej o rozpoczęciu analiz mających na celu przegląd efektywności procesów biznesowych Emitenta zostało opóźnione do momentu podjęcia przez Zarząd uchwały o wyodrębnieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) i art. 4 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 („Rozporządzenie Wykonawcze”) z uwagi na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Emitenta tj. ryzyko negatywnego wpływu na proces i wynik koniecznych do przeprowadzenia analiz zarówno wewnętrznych, jak i świadczonych przez zewnętrznych doradców prawnych.
Opóźnieniu w podaniu do wiadomości publicznej podlegał następujący etap pośredni procesu wyodrębnienia i przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa:
„Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 r. podjął decyzję o rozpoczęciu analiz mających na celu przegląd procesów biznesowych Emitenta pod kątem ich efektywności.
W ramach ww. przeglądu Emitent dokona analizy możliwości wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której skład wejdzie Pion Handlowy (jednostki organizacyjne prowadzące działalność operacyjną w zakresie sprzedaży i marketingu produktów oraz komunikacji korporacyjnej Emitenta),a następnie przeniesienia jej aportem do spółki zależnej Emitenta – TM Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Śnieżka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.
Celem przeglądu procesów biznesowych jest rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w alokacji procesów biznesowych w ramach istniejących struktur Grupy Kapitałowej Śnieżka („Grupa”),w celu zachowania efektywności i konkurencyjności Grupy w horyzoncie długoterminowym, , m.in. poprzez utworzenie centrów kompetencyjnych w obszarach działania, które zostaną ewentualnie przypisane do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Emitent dostosuje przegląd efektywności procesów biznesowych do aktualnych uwarunkowań działalności i czasu koniecznego na przeprowadzenie odpowiednich analiz. Efektem przeglądu może być podjęcie decyzji o wyodrębnieniu i przeniesieniu aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej Emitenta albo o zaniechaniu zmian w tym zakresie.
Informacje o ewentualnych kolejnych etapach procesu przeglądu efektywności procesów biznesowych zostaną przekazane do wiadomości publicznej odrębnym raportem.
Podjęcie przez Zarząd decyzji o rozpoczęciu przeglądu efektywności procesów biznesowych stanowi etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu, którego celem jest analiza procesów biznesowych oraz stosownie do jej wyników potencjalne wdrożenie zmian organizacyjnych polegających na wyodrębnieniu i przeniesieniu aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej.”
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia powyższej informacji poufnej składając pisemne wyjaśnienie na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a – c Rozporządzenia MAR.