Aktualny kurs akcji:

Wynik przetargu za zakup nieruchomości

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku, Zarząd FFiL Śnieżka S.A. (Spółka) informuje, że w wyniku licytacji na zakup nieruchomości o przeznaczeniu nierolnym położonej na terenie gminy Dębica Obręb 0014 Zawada, powiat dębicki, woj. podkarpackie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 14/12 o pow. 2,1493 ha, nr 14/24 o pow. 1,1097 ha, nr 14/26 o pow. 1,0749 ha, nr 14/28 o pow. 0,9634 ha – łącznie 5,2973 ha, Spółka została zwycięzcą przedmiotowego przetargu. Wylicytowana cena wyniosła 6 602 270,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych),w tym VAT 23%.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wymagane jest szczególne pełnomocnictwo Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Sprzedaż nieruchomości i warunki nabycia ustalone w przetargu będą wiążące dla stron, o ile Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych udzieli szczególnego pełnomocnictwa na sprzedaż tej nieruchomości.

Celem nabycia w/w nieruchomości przez Spółkę jest uzyskanie terenu niezbędnego do budowy nowego centrum logistycznego.