Aktualny kurs akcji:

Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. podaje niniejszym wykaz wszystkich informacji bieżących i okresowych, które zostały przekazane do publicznej wiadomości w 2011 roku.

 

Raporty bieżące:

Raport bieżący Nr 1/2011 z dnia 18 stycznia 2011 roku: Aneksy do umów kredytowych

Raport bieżący Nr 2/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku: Umowy kredytowe

Raport bieżący Nr 3/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku: Udzielenie pożyczki dla spółki zależnej

Raport bieżący Nr 4/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku: Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku

Raport bieżący Nr 5/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku: Umowy kredytowe

Raport bieżący Nr 6/2011 z dnia 15 marca 2011 roku: Informacja o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący Nr 7/2011 z dnia 5 maja 2011 roku: Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego

Raport bieżący Nr 8/2011 z dnia 5 maja 2011 roku: Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu

Raport bieżący Nr 9/2011 z dnia 10 maja 2011 roku: Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Raport bieżący Nr 10/2011 z dnia 16 maja 2011 roku: Deklaracja wypłaty dywidendy

Raport bieżący Nr 11/2011 z dnia 16 maja 2011 roku: Termin, porządek obrad ZWZA oraz projekty uchwał

Raport bieżący Nr 12/2011 z dnia 20 maja 2011 roku: Treść projektów uchwał ZWZA

Raport bieżący Nr 13/2011 z dnia  30 maja 2011 roku: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały ZWZA

Raport bieżący Nr 14/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku: Informacja o kandydacie Amplico OFE do Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka SA

Raport bieżący Nr 15/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku: Wybór audytora

Raport bieżący Nr 16/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku: Treść uchwał podjętych przez ZWZA

Raport bieżący Nr 17/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący Nr 18/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący Nr 19/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku: Akcjonariusze posiadający powyżej  5% głosów na ZWZA

Raport bieżący Nr 20/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku: Aneks do umowy kredytowej

Raport bieżący Nr 21/2011 z dnia 19 września 2011 roku: Stanowisko Zarządu Śnieżka S.A. w sprawie znacznego spadku kursu akcji Spółki

Raport bieżący Nr 22/2011 z dnia 20 września 2011 roku: Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

Raport bieżący Nr 23/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku: Sprzedaż posiadanych udziałów w spółce zależnej

Raport bieżący Nr 24/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku: Aneks do umowy kredytowej

Raport bieżący Nr 25/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku: Aneks do umowy kredytowej

 

 

Raporty okresowe:

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za:

4 kwartał 2010 roku z dnia 23 lutego 2011 roku,

1 kwartał 2011 roku z dnia 16 maja 2011 roku

3 kwartał 2011 roku z dnia 9 listopada 2011 roku

 

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku z dnia 24 sierpnia 2011 roku

 

Raport roczny za 2010 rok z dnia 20 kwietnia 2011 roku

Raport roczny skonsolidowany za 2010 rok z dnia 20 kwietnia 2011 roku

 

Wszystkie raporty dostępne są w siedzibie emitenta oraz na stronie www.inwestor.sniezka.pl