Aktualny kurs akcji:

Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. podaje niniejszym wykaz wszystkich informacji bieżących i okresowych, które zostały przekazane do publicznej wiadomości w 2010 roku.

 

Raporty bieżące:

Raport bieżący Nr 1/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku: Anek do umowy kredytowej

Raport bieżący Nr 2/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku: Ustanowienie hipoteki

Raport bieżący Nr 3/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku: Aneksy do umów kredytowych

Raport bieżący Nr 4/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku: Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku

Raport bieżący Nr 5/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku: Aneks do umowy kredytowej

Raport bieżący Nr 6/2010 z dnia 6 maja 2010 roku: Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

Raport bieżący Nr 7/2010 z dnia 7 maja 2010 roku: Deklaracja wypłaty dywidendy

Raport bieżący Nr 8/2010 z dnia 14 maja 2010 roku: Termin i porządek obrad ZWZA

Raport bieżący Nr 9/2010 z dnia 14 maja 2010 roku: Projekty uchwał ZWZA

Raport bieżący Nr 10/2010 z dnia 14 maja 2010 roku: Wybór audytora

Raport bieżący Nr 11/2010 z dnia 17 maja 2010 roku: Załącznik do projektu uchwały na ZWZA

Raport bieżący Nr 12/2010 z dnia 25 maja 2010 roku: Aneks do umowy kredytowej

Raport bieżący Nr 13/2010 z dnia  27 maja 2010 roku: Zmiany do porządku obrad ZWZA

Raport bieżący Nr 14/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku: Treść uchwał podjętych przez ZWZA

Raport bieżący Nr 15/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący Nr 16/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący Nr 17/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku: Tekst jednolity statutu

Raport bieżący Nr 18/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku: Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA

Raport bieżący Nr 19/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku: Informacja o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący Nr 20/2010 z dnia 3 września 2010 roku: Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta

Raport bieżący Nr 21/2010 z dnia 6 października 2010 roku: Rejestracja umorzenia akcji w KDPW

Raport bieżący Nr 22/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku: Aneks do umowy kredytowej

Raport bieżący Nr 23/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku: Znaczące aktywa

Raport bieżący Nr 24/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku: Zakończenie skupu akcji własnych

 

Raporty okresowe:

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za:

4 kwartał 2009 roku z dnia 1 marca 2010 roku,

1 kwartał 2010 roku z dnia 12 maja 2010 roku

3 kwartał 2010 roku z dnia 9 listopada 2010 roku

 

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 roku z dnia 31 sierpnia 2010 roku

Raport roczny za 2009 rok z dnia 28 kwietnia 2010 roku

Raport roczny skonsolidowany za 2009 rok z dnia 28 kwietnia 2010 roku

 

Wszystkie raporty dostępne są w siedzibie emitenta oraz na stronie www.inwestor.sniezka.pl