Aktualny kurs akcji:

Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych opublikowanych w 2007 roku.

Raporty bieżące:

Raport bieżący Nr 1/2007 z dnia 4 stycznia 2007: Projekty uchwał NWZA

Raport bieżący Nr 2/2007 z dnia 12 stycznia 2007: Treść uchwał powziętych przez NWZA

Raport bieżący Nr 3/2007 z dnia 18 stycznia 2007: Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na NWZA

Raport bieżący Nr 4/2007 z dnia 23 stycznia 2007: Umowy kredytowe

Raport bieżący Nr 5/2007 z dnia 26 stycznia 2007: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych emitenta

Raport bieżący Nr 6/2007 z dnia 29 stycznia 2007: Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

Raport bieżący Nr 7/2007 z dnia 31 stycznia 2007: Terminy publikacji raportów okresowych

Raport bieżący Nr 8/2007 z dnia 31 stycznia 2007: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych emitenta

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2007 Z DNIA 2 LUTEGO 2007: ANEKS DO UMOWY ZAWARTEJ POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI

Raport bieżący Nr 10/2007 z dnia 16 lutego 2007: Zawiadomienie ozbyciu akcji od Julius Baer Investment Management LLC

Raport bieżący Nr 11/2007 z dnia 5 marca 2007: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

Raport bieżący Nr 12/2007 z dnia 5 marca 2007: Aneks do umowy kredytowej

Raport bieżący Nr 13/2007 z dnia 27 marca 2007: Deklaracja dotycząca wysokości dywidendy

Raport bieżący Nr 14/2007 z dnia 30 kwietnia 2007: Zamiar nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Raport bieżący Nr 15/2007 z dnia 30 kwietnia 2007: Termin i porządek obrad NWZA

Raport bieżący Nr 16/2007 z dnia 17 maja 2007: Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku

Raport bieżący Nr 17/2007 z dnia 24 maja 2007: Projekty uchwał NWZA

Raport bieżący Nr 18/2007 z dnia 24 maja 2007: Termin i porządek obrad ZWZA

Raport bieżący Nr 19/2007 z dnia 4 czerwca 2007: Treść uchwał powziętych przez NWZA

Raport bieżący Nr 20/2007 z dnia 4 czerwca 2007: Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych emitenta

Raport bieżący Nr 21/2007 z dnia 4 czerwca 2007: Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

Raport bieżący Nr 22/2007 z dnia 6 czerwca 2007: Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na NWZA

Raport bieżący Nr 23/2007 z dnia 6 czerwca 2007: Zwięzła ocena sytuacji spółki

Raport bieżący Nr 24/2007 z dnia 20 czerwca 2007: Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport bieżący Nr 25/2007 z dnia 20 czerwca 2007: Projekty uchwał ZWZA

Raport bieżący Nr 26/2007 z dnia 26 czerwca 2007: Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych emitenta

Raport bieżący Nr 27/2007 z dnia 28 czerwca 2007: Treść uchwał ZWZA

Raport bieżący Nr 28/2007 z dnia 28 czerwca 2007: Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad Ładu Korporacyjnego

Raport bieżący Nr 29/2007 z dnia 4 lipca 2007: Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA

Raport bieżący Nr 30/2007 z dnia 20 lipca 2007: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący Nr 31/2007 z dnia 24 lipca 2007: Konwersja akcji imiennych

Raport bieżący Nr 32/2007 z dnia 8 sierpnia 2007: Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta

Raport bieżący Nr 33/2007 z dnia 9 sierpnia 2007: Konwersja akcji imiennych

Raport bieżący Nr 34/2007 z dnia 24 sierpnia 2007: Rejestracja umorzenia akcji w KDPW

Raport bieżący Nr 35/2007 z dnia 31 sierpnia 2007: Uchwała KDPW

Raport bieżący Nr 36/2007 z dnia 31 sierpnia 2007: Tekst jednolity statutu

Raport bieżący Nr 37/2007 z dnia 11 września 2007:  Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego

Raport bieżący Nr 38/2007 z dnia 13 września 2007: Uchwała KDPW w sprawie asymilacji akcji

Raport bieżący Nr 39/2007 z dnia 16 października 2007: Umowa pożyczki ze spółką zależną

Raport bieżący Nr 40/2007 z dnia 27 listopada 2007: Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych emitenta

Raport bieżący Nr 41/2007 z dnia 18 grudnia 2007: Powołanie i odwołanie Członków Zarządu

 

Raporty okresowe:

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny z dnia 26 lutego 2007 za 4 kwartał 2006 roku

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny z dnia 9 maja 2007 za 1 kwartał 2007 roku

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny z dnia 8 sierpnia 2007 za 2 kwartał 2007 roku

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny z dnia 12 listopada 2007 za 3 kwartał 2007 roku

 

Raport półroczny z dnia 26 września 2007 za I półrocze 2007 roku

Skonsolidowany raport półroczny z dnia 25 października 2007 za I półrocze 2007 roku

 

Raport roczny z dnia 30 kwietnia 2007 za rok 2006

Skonsolidowany raport roczny z dnia 25 maja 2007 za rok 2006

 

Wszystkie wyżej wymienione raporty są dostępne w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej www.sniezka.pl .