Aktualny kurs akcji:

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza emitenta dokonała wyboru podmiotu MOORE STEPHENS – Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. za rok 2008. Badanie obejmie sprawozdania półroczne i roczne zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Wybrany audytor jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 691.