Aktualny kurs akcji:

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2012 roku Rada Nadzorcza emitenta dokonała wyboru podmiotu Ernst &Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. za rok 2012. Badanie i przegląd obejmie sprawozdania półroczne i roczne zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Ernst &Young Audit Sp. z o.o. została wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 130. Emitent do tej pory korzystał z usług firmy Ernst &Young Audit Sp. z o.o. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2011 rok.