Aktualny kurs akcji:

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2017 roku Rada Nadzorcza emitenta dokonała wyboru podmiotu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14 do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. za rok 2017.

Badanie i przegląd obejmie sprawozdania półroczne i roczne zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane emitenta i jego Grupy Kapitałowej. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.. została wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 144. Emitent do tej pory korzystał z usług firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za rok 2016.