Aktualny kurs akcji:

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w dniu 5 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza emitenta dokonała wyboru podmiotu Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. za rok 2015. Badanie i przegląd obejmie sprawozdania półroczne i roczne zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. została wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 130. Emitent do tej pory korzystał z usług firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2011, 2012, 2013 oraz 2014 rok