Aktualny kurs akcji:

Uzupełnienie do treści wezwania.

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA SA przekazuje niniejszym uzupełnienie do treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego w dniu 16.04.2012:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie, 39-102 Lubzina 34a, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000060537; NIP 818-14-33-438, kapitał zakładowy 13.550.676 złotych (w całości wpłacony) w związku z ogłoszonym w dniu 16 kwietnia 2012 r. WEZWANIEM DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI FABRYKA FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA („Wezwanie”) niniejszym informuje o uzupełnieniu pkt. 21 Wezwania – Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje- w przypadku akcji innych niż zdematerializowane. Obecna treść pkt. 21 Wezwania brzmi następująco: Właściciele Akcji Niezdematerializowanych chcący odpowiedzieć na Wezwanie powinni, w okresie przyjmowania zapisów, skontaktować się z Domem Maklerskim w celu uzyskania informacji o procedurze i dokumentach niezbędnych do dokonania zapisu na sprzedaż Akcji Niezdematerializowanych w ramach Wezwania.  Umowa przenosząca własność Akcji Niezdematerializowanych zostanie zawarta w dniu realizacji  transakcji nabycia Akcji wskazanym w pkt. 11 Wezwania. Zapłata za Akcje Niezdematerializowane nastąpi przelewem na rachunek inwestycyjny właściciela Akcji Niezdematerializowanych prowadzony przez Dom Maklerski zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu zapisu wydaną przez osobę zgłaszającą się na sprzedaż tych akcji w odpowiedzi na Wezwanie w dniu rozliczenia wskazanym w pkt.11 Wezwania.