Aktualny kurs akcji:

Uzupełnienie do Sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2011 rok

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. uzupełniając treść Sprawozdania z działalności Spółki jako elementu Raportu rocznego 2011 podaje do wiadomości następujące informacje:
Wypełniając zapisy par. 91 ust. 5 pkt 4 lit. k)  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, na końcu punktu 4.11  ww. Sprawozdania dodaje się fragment o następującej treści:

”RADA NADZORCZA składa się z pięciu do siedmiu członków. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członkowie wybierają  z grona członków Rady Nadzorczej posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A Przewodniczącego Rady Nadzorczej systemem rotacyjnym w porządku alfabetycznym  nazwisk. Wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady Nadzorczej wybiera się z grona pozostałych członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego  Rady jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zatwierdzanie planów, zatwierdzanie regulaminów: Organizacyjnego, Wynagrodzeń Pracowników, Pracy Zarządu Spółki, powoływanie Prezesa Zarządu, a na wniosek Prezesa pozostałych Członków Zarządu oraz odwołanie ze składu Zarządu poszczególnych jego Członków, zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach wszystkich bądź poszczególnych członków Zarządu, jak również delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, wybór biegłego rewidenta, wypowiadanie się we wszystkich sprawach, które wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia, wydawania opinii dotyczących wszelkich spraw skierowanych do niej przez Zarząd.

ZARZĄD, składa się z jednego do pięciu Członków powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, oraz na wiosek Prezesa Zarządu pozostałych Członków Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje prace pozostałych Członków Zarządu. Prezesowi przysługuje prawo wyznaczenia spośród pozostałych Członków Zarządu Wiceprezesów Zarządu. Wyznaczony Wiceprezes Zarządu zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności w Spółce. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem. Funkcję Kierownika Zakładu Pracy w myśl przepisów kodeksu pracy pełni Prezes Zarządu. Zarząd prowadzi sprawy Spółki. Do obowiązków Zarządu należy: zorganizowanie rachunkowości Spółki, prowadzenie księgi akcyjnej, sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Spółki, prowadzenie ewidencji protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, udzielanie wyjaśnień oraz sporządzanie sprawozdań na żądanie Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Zarząd realizuje cele strategiczne oraz nadzoruje realizacje celów operacyjnych Spółki. Każdy członek Zarządu kieruje bezpośrednio pionami organizacyjnymi i samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi zgodnie ze schematem organizacyjnym. Do obowiązków Prezesa Zarządu należy nadzorowanie pracy dyrektorów pionów organizacyjnych będącymi równocześnie Członkami Zarządu, jak również dyrektorów pozostałych pionów tj.: ds. ekonomicznych, ds. handlowych, ds. zapewnienia jakości, ds. badań i rozwoju, ds. technicznych i inwestycji,  ds. zakupów, ds. personalnych, ds. produkcji  oraz  ds. biura  nadzoru właścicielskiego. Prezes Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu: kontroli wewnętrznej Spółki, bezpieczeństwa pracy, public relations, logistyki. Do obowiązków Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Ekonomicznych należy nadzorowanie pracy następujących  obszarów: księgowości, controllingu, informatyki i finansów. Do obowiązków Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Handlowych należy nadzorowanie pracy następujących  obszarów: handlowego (krajowego i eksportu),nowych sieci dystrybucji, sprzedaży wyrobów inwestycyjnych i przemysłowych, rozwoju oferty rynkowej, marketingu, windykacji należności.

W Spółce działa komitet audytu w oparciu o regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr VII/58/2010 z dnia 16-09-2010. Do najważniejszych  zadań komitetu audytu należy: nadzór nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego Spółki, stałe monitorowanie rachunkowości Spółki, pośrednictwo pomiędzy audytorem zewnętrznym a Radą Nadzorczą oraz przygotowywanie projektu Sprawozdania Rady Nadzorczej.”,

Wypełniając zapisy par. 91 ust. 6 pkt 1 ww. Rozporządzenia, na końcu punktu 2.4 ww. Sprawozdania dodaje się  następujące informacje:
„W roku 2011 największą grupą sprzedażową  w grupie produktów były wyroby dekoracyjne, których udział w sprzedaży wyniósł  86,0%. Kolejną grupą były wyroby chemii budowlanej z 11,4% udziałem, natomiast  udział wyrobów przemysłowych  stanowił 2,6%. Wartość sprzedaży wyrobów dekoracyjnych wyniosła w 2011 roku 279.625 tys. zł i była wyższa o 2% od roku poprzedniego. Wartość sprzedaży wyrobów chemii budowlanej wyniosła 36.977 tys. zł i była niższa o 17% niż w roku poprzednim, natomiast sprzedaż wyrobów przemysłowych wyniosła 8.594 tys. zł i była o 1% wyższa niż w roku poprzednim. Sprzedaż towarów wynosiła 58.571 tys. zł i wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o 1%. Sprzedaż materiałów wyniosła 27.454 tys. zł i wzrosła o 19%, natomiast pozostała sprzedaż (usługi) wyniosła 6.507 tys. zł i była wyższa o 1% niż w roku poprzednim.
Informacja o sprzedaży ilościowej. Sprzedaż wyrobów dekoracyjnych była na poziomie 48 mln litrów i była niższa o 4,2% niż w roku poprzednim, podobnie jak sprzedaż chemii budowlanej która wyniosła 26 mln l/kg przy spadku o 20%. Sprzedaż wyrobów przemysłowych wyniosła 3 mln kg i była niższa o 5% niż w roku poprzednim. Wzrosła natomiast sprzedaż towarów, która wynosiła 6 mln l/kg i była wyższa o 23% niż w roku poprzednim. Ilościowej sprzedaży materiałów i usług emitent nie podaje z uwagi na różnorodność stosowanych jednostek miary (tony, litry, szt.) i niewielką wagę tego rodzaju sprzedaży, która nie stanowi głównego przedmiotu działalności emitenta.”
Wypełniając zapisy par. 91 ust. 6 pkt 2 ww. Rozporządzenia, na końcu punktu 2.5 ww. Sprawozdania dodaje się zdanie o treści:
„Żaden z odbiorców i dostawców nie przekroczył 10% wartości przychodów.”

Wypełniając zapisy par. 91 ust. 6 pkt 3 ww. Rozporządzenia, na końcu pkt. 2.6 ww. Sprawozdania dodaje się fragment:

„Cztery z ww. 5 umów to umowy z Odbiorcami na rynku tradycyjnym, określają one warunki współpracy handlowej z FFiL Śnieżka SA, zasady zakupu wyrobów wszystkich marek FFiL Śnieżka SA oraz rozliczenia wszelkich typów bonusów w danym roku kalendarzowym i są identyczne dla wszystkich Odbiorców. Piąta ww. umowa z siecią DIY była podpisana w marcu 2011 bezterminowo. Reguluje ona szeroko rozumiane warunki współpracy handlowej tj. warunki realizacji dostaw, rozliczeń bonusów, rozpatrywania reklamacji itp.”

Wypełniając zapisy par. 91 ust. 6 pkt 21 ww. Rozporządzenia, na końcu punktu 3.6 ww. Sprawozdania dodaje się zdanie o treści:
„Kwota wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za badanie sprawozdania finansowego za 2011 rok wyniosła 100 tys zł + 23% VAT, a za przegląd półroczny sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego ustalono wynagrodzenie w kwocie 25 tys. złotych netto.”

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. uzupełniając treść Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej jako elementu Raportu rocznego skonsolidowanego 2011 podaje do wiadomości następujące informacje:

Wypełniając zapisy par. 91 ust. 5 pkt 4 lit. k)  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w pkt. 4.11 ww. Sprawozdania dodaje się fragment o następującej treści:

”RADA NADZORCZA składa się z pięciu do siedmiu członków. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członkowie wybierają  z grona członków Rady Nadzorczej posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A Przewodniczącego Rady Nadzorczej systemem rotacyjnym w porządku alfabetycznym  nazwisk. Wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady Nadzorczej wybiera się z grona pozostałych członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego  Rady jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zatwierdzanie planów, zatwierdzanie regulaminów: Organizacyjnego, Wynagrodzeń Pracowników, Pracy Zarządu Spółki, powoływanie Prezesa Zarządu a na wniosek Prezesa pozostałych Członków Zarządu oraz odwołanie ze składu Zarządu poszczególnych jego Członków, zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach wszystkich bądź poszczególnych członków Zarządu, jak również delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, wybór biegłego rewidenta, wypowiadanie się we wszystkich sprawach, które wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia, wydawania opinii dotyczących wszelkich spraw skierowanych do niej przez Zarząd.

ZARZĄD, składa się z jednego do pięciu Członków powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, oraz na wiosek Prezesa Zarządu pozostałych Członków Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje prace pozostałych Członków Zarządu. Prezesowi przysługuje prawo wyznaczenia spośród pozostałych Członków Zarządu Wiceprezesów Zarządu. Wyznaczony Wiceprezes Zarządu zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności w Spółce. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem. Funkcję Kierownika Zakładu Pracy w myśl przepisów kodeksu pracy pełni Prezes Zarządu. Zarząd prowadzi sprawy Spółki. Do obowiązków Zarządu należy: zorganizowanie rachunkowości Spółki, prowadzenie księgi akcyjnej, sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Spółki, prowadzenie ewidencji protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, udzielanie wyjaśnień oraz sporządzanie sprawozdań na żądanie Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Zarząd realizuje cele strategiczne oraz nadzoruje realizacje celów operacyjnych Spółki. Każdy członek Zarządu kieruje bezpośrednio pionami organizacyjnymi i samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi zgodnie ze schematem organizacyjnym. Do obowiązków Prezesa Zarządu należy nadzorowanie pracy dyrektorów pionów organizacyjnych będącymi równocześnie Członkami Zarządu, jak również dyrektorów pozostałych pionów tj.: ds. ekonomicznych, ds. handlowych, ds. zapewnienia jakości, ds. badań i rozwoju, ds. technicznych i inwestycji,  ds. zakupów, ds. personalnych, ds. produkcji  oraz  ds. biura  nadzoru właścicielskiego. Prezes Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu: kontroli wewnętrznej Spółki, bezpieczeństwa pracy, public relations, logistyki. Do obowiązków Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Ekonomicznych należy nadzorowanie pracy następujących  obszarów : księgowości, controllingu, informatyki i finansów. Do obowiązków Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Handlowych należy nadzorowanie pracy następujących  obszarów : handlowego (krajowego i eksportu),nowych sieci dystrybucji, sprzedaży wyrobów inwestycyjnych i przemysłowych, rozwoju oferty rynkowej, marketingu, windykacji należności.
W Spółce działa komitet audytu w oparciu o regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr VII/58/2010 z dnia 16-09-2010. Do najważniejszych  zadań komitetu audytu należy: nadzór nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego Spółki, stałe monitorowanie rachunkowości Spółki, pośrednictwo pomiędzy audytorem zewnętrznym a Radą Nadzorczą oraz przygotowywanie projektu Sprawozdania Rady Nadzorczej.”,

Wypełniając zapisy par. 91 ust. 6 pkt 3 ww. Rozporządzenia, w pkt. 2.4  ww. Sprawozdania dodaje się  następujący fragment:
„W roku 2011 największą grupą sprzedażową  w grupie produktów były wyroby dekoracyjne których udział w sprzedaży wyniósł  79,9%. Kolejną grupą była chemia budowlana z 17,4% udziałem, natomiast  udział wyrobów przemysłowych  stanowił 2,7%.  Wartość sprzedaży wyrobów dekoracyjnych wyniosła w 2012 roku 367.659 tys. zł i była wyższa o 3% od roku poprzedniego. Wartość sprzedaży wyrobów chemii budowlanej wyniosła 80.069 tys. zł i była wyższa o 3% niż w roku poprzednim, natomiast sprzedaż wyrobów przemysłowych wyniosła 12.604 tys. zł i była o 26% wyższa niż w roku poprzednim. Sprzedaż towarów wynosiła 75.666 tys. zł i była mniejsza w porównaniu do poprzedniego roku o 1%. Sprzedaż materiałów wyniosła 7.393 tys. zł i wzrosła o 45%, natomiast pozostała sprzedaż (usługi) wyniosła 7.249 tys. zł i była wyższa o 5% niż w roku poprzednim.
Sprzedaż wyrobów dekoracyjnych stanowiła 77 mln litrów i była wyższa o 9,2% niż w roku poprzednim. Sprzedaż chemii budowlanej wyniosła 60 mln l/kg przy spadku o 19%. Sprzedaż wyrobów przemysłowych wyniosła 3 mln kg i była niższa o 1% niż w roku poprzednim. Zmalała natomiast sprzedaż towarów, która wynosiła 6 mln l/kg i była niższa o 30% niż w roku poprzednim. Ilościowo wielkość sprzedaży wyrobów i towarów wyniosła 146 mln litrów (lub kilogramów w zależności od rodzaju asortymentu) i była niższa o 7% niż w roku 2010. Ilościowej sprzedaży materiałów i usług emitent nie podaje z uwagi na różnorodność stosowanych jednostek miary (tony, litry, szt.) i niewielką wagę tego rodzaju sprzedaży, która nie stanowi głównego przedmiotu działalności emitenta.”
Wypełniając zapisy par. 91 ust. 6 pkt 2 ww. Rozporządzenia, na końcu punktu 2.5 ww. Sprawozdania dodaje się zdanie o treści:

„Żaden z odbiorców i dostawców nie przekroczył 10% wartości przychodów.”

Wypełniając zapisy par. 91 ust. 6 pkt 3 ww. Rozporządzenia, na końcu pkt. 2.6 ww. Sprawozdania dodaje się fragment:

„Cztery z ww. 5 umów to umowy z Odbiorcami na rynku tradycyjnym, określają one warunki współpracy handlowej z FFiL Śnieżka SA, zasady zakupu wyrobów wszystkich marek FFiL Śnieżka SA oraz rozliczenia wszelkich  typów bonusów w danym roku kalendarzowym i są identyczne dla wszystkich Odbiorców. Piąta ww. umowa z siecią DIY  została podpisana w marcu 2011 bezterminowo. Reguluje ona szeroko rozumiane warunki współpracy handlowej tj. warunki realizacji dostaw, rozliczeń bonusów, rozpatrywania reklamacji itp.”

Wypełniając zapisy par. 91 ust. 6 pkt 21 ww. Rozporządzenia, na końcu punktu 3.6 ww. Sprawozdania dodaje się zdanie o treści:
„Kwota wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za badanie sprawozdania finansowego za 2011 rok wyniosła 100 tys zł + 23% VAT, a za przegląd półroczny sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego ustalono wynagrodzenie w kwocie 25 tys. złotych netto.”