Aktualny kurs akcji:

Ustanowienie hipoteki

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podpisaniu w dniu 18 stycznia 2010 roku aneksu do umowy kredytowej z dnia 10 czerwca 2005 roku z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.   Aneks opatrzony datą 18 stycznia 2010 roku zamienia dotychczasowe zabezpieczenia kredytu na nowe zabezpieczenie w postaci ustanowienia hipoteki kaucyjnej łącznej do kwoty 11,25 mln zł na nieruchomości emitenta położonej w Chojnicach (lokal handlowo-usługowy) objętej KW nr 21969, 22711, 29665, 33351. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta na dzień 31.12.2009 roku wynosi 13,8 mln zł. Wartość zobowiązania zabezpieczonego hipoteką wynosi 20,0 mln zł.

Wartość ustanowionej hipoteki przekracza równowartość 1 mln euro i stanowi kryterium przekazania powyższej informacji.