Aktualny kurs akcji:

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 19 stycznia 2009 roku następujących umów kredytowych:

1. Umowy kredytu o linię wielocelową wielowalutową zawartej z Bankiem BPH S.A. do kwoty 20 mln zł z terminem wykorzystania od 19 stycznia 2009 roku do 18 stycznia 2010 roku. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte zastawy na środkach trwałych na kwotę 14,5 mln zł, zastaw rejestrowy na wyrobach i towarach na kwotę 5 mln zł, pełnomocnictwo do rachunku bankowego oraz potwierdzona cesja wierzytelności. Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

2. Aneksu do umowy kredytowej z dnia 29 marca 2002 roku zawartej z Bankiem PKO BP S.A. do kwoty 20 mln zł przedłużającego terminem wykorzystania kredytu do dnia 19 stycznia 2010 roku.Jako zabezpieczenie została przyjęta hipoteka na nieruchomości spółki położonej w Brzeźnicy o wartości 10 mln zł. Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z Bankiem BPH S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 20 mln zł, łączna wartość umów kredytowych zawartych z Bankiem PKO BP S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 40 mln zł.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość poszczególnych kredytów, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.