Aktualny kurs akcji:

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. Aneks do Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A. z dnia 27 kwietnia 2009 roku zmniejsza kwotę dostępnego limitu kredytowego do 16 mln zł z obecnych 36 mln zł. Termin wykorzystania kredytu pozostaje bez zmian tj. do dnia 30 kwietnia 2014 roku.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym została zawarta umowa z ING Bankiem Śląskim S.A o korporacyjny kredyt złotowy na refinansowanie poniesionych przez kredytobiorcę nakładów inwestycyjnych w łącznej wysokości 20 mln zł, kredyt jest udostępniony do dnia 31 października 2017 roku, spłata kredytu nastąpi w 14 ratach po 1,333 mln zł począwszy od 31 stycznia 2013 roku płatnych ostatniego dnia kwartału oraz ostatnia rata w wysokości 1,338 mln zł płatna w dniu 31 października 2017 roku.

Jako zabezpieczenie kredytów zostały przyjęte cesje należności od wybranych odbiorców, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie należności kredytobiorcy, weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy w kwocie 20,5 mln zł na zapasach wyrobów gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów, hipoteka kaucyjna do kwoty 30 mln zł na nieruchomości emitenta położonej w Białej Podlaskiej, nr księgi wieczystej LU1B/00097212/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości (wartość hipoteki wynosi obecnie 3,0 mln zł). Oprocentowanie kredytów jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 36 mln zł.

Kryterium uznania umów za znaczące są wartości kredytów, które przekraczają równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.