Aktualny kurs akcji:

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 24 lutego 2011 roku aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.  Aneks opatrzony datą 24 lutego 2011 roku umożliwia korzystanie z kredytu w wysokości do 20 mln zł do dnia 22 lutego 2013 roku. Zabezpieczenia kredytu pozostały niezmienione tj:

  • hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 11,25 mln zł na nieruchomości emitenta położonej w Chojnicach (lokal handlowo-usługowy) objętej KW nr 21969, 22711, 29665, 33351,
  • cesja praw z umowy ubezpieczenia,
  • zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych w wysokości 3 mln zł,

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/LIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 20 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.

Ponadto, w dniu 24 lutego 2011 roku Zarząd FFiL Śnieżka S.A. zawarł umowę o kredyt kasowy z Bankiem Pekao S.A. Umowa umożliwia korzystanie z kredytu do kwoty 10 mln zł do dnia 25 marca 2011 roku. Jako zabezpieczenie zostały przyjęte weksel własny i pełnomocnictwo do rachunku bankowego.

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem Pekao S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 40 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość kredytów, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.