Aktualny kurs akcji:

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 27 stycznia 2016 roku umowy kredytowej z Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26. Umowa opatrzona datą 27 stycznia 2016 roku umożliwia korzystanie z kredytu w wysokości do 20 mln zł do dnia 26 stycznia 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.  Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte:

  • pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieżącym i pozostałymi rachunkami bankowymi prowadzonymi w banku,
  • hipoteka łączna na rzecz banku do kwoty 30.000.000,- zł (słownie: trzydzieści milionów złotych),waluta hipoteki PLN ustanowiona na: prawie własności nieruchomości położonej w Lubzinie 34A wpisanej do ksiąg wieczystych KW nr RZ1R/00008120/3, KW nrRZ1R/00021259/3, KW nr RZ1R/00025706/0, KW nr RZ1R/00030026/7 oraz KW nr RZ1R/00043187/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ropczycach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • cesja na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości 10.767.000,- zł należącym do kredytobiorcy,
  • cesja na rzecz banku praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu na kwotę minimum 10.767.000,- zł,
  • niepotwierdzony ze skutecznym zawiadomieniem przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności od wybranych dłużników kredytobiorcy na rzecz banku,
  • weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez kredytobiorcę, wraz z deklaracją wekslową.

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z Deutsche Bank Polska SA w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 20 mln.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.