Aktualny kurs akcji:

Udzielenie pożyczki dla spółki zależnej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 21 stycznia 2011 roku, umowy pożyczki dla swojej spółki zależnej IP Solutions Sp. z o.o. w wysokości 35 024 000 zł.

Pożyczka została udzielona w celu pokrycia zobowiązania spółki IP Solutions Sp. z o.o. na rzecz Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z tytułu podatku VAT od wartości wkładu niepieniężnego (aportu)  o łącznej wartości 159.200.000 zł. (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych) wniesionego przez Śnieżkę w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki IP Solutions Sp. z o.o. (raport bieżący nr 23/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku). Aktualnie spółka IP Solutions nie posiada środków finansowych umożliwiających jej zapłatę na rzecz Śnieżki podatku VAT.

Zabezpieczeniem pożyczki jest przewłaszczenie na rzecz Śnieżki znaków towarowych o łącznej wartości 159 200 000 zł.

Oprocentowanie pożyczki jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/ powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umów nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów pożyczek. Zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 31 marca 2011 roku, lub wcześniej w momencie otrzymania przez spółkę IP Solutions Sp. z o.o. zwrotu podatku VAT od otrzymanych znaków towarowych z właściwego urzędu skarbowego.

Łączna wartość umów pożyczek zawartych pomiędzy Śnieżką a spółką IP Solutions Sp. z o.o. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 35 124 000 zł.

Kryterium uznania umowy pożyczki za znaczącą jest wartość umowy, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.