Aktualny kurs akcji:

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 23 , przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 września 2017 roku.

Uchwała  Nr 1/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 września 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie w osobie Pana – Stanisław Cymbor.
Wybór został dokonany przez aklamację

Uchwała  Nr 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 września 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1
Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
  7. Zamknięcie obrad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 426 861
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 426 861
w tym głosów
za: 11 426 861
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała  Nr 3a/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 września 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana – Piotr Mikrut.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:  9 426 861
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 426 861
w tym głosów
za: 9 650 363
przeciw: 0
wstrzymujących się: 1 776 498

Uchwała  Nr 3b/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 września 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana – Jerzy Pater.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 400 195
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,50%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 293 529
w tym głosów
za: 8 085 194
przeciw: 0
wstrzymujących się: 3 208 335

Uchwała  Nr 3c/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 września 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana – Jacek Pakuła.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 400 195
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,50%
Łączna liczba ważnych głosów:  11 293 529
w tym głosów
za: 11 293 529
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 września 2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania siódmej kadencji

Zgodnie z pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podjąć uchwałę o treści:

§ 1
Powołać na Członka Rady Nadzorczej na czas trwania siódmej kadencji Pana – Jarosław Wojdyła.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 426 861
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 426 861
w tym głosów
za: 11 025 000
przeciw: 401 861
wstrzymujących się: 0