Aktualny kurs akcji:

Zarząd FFiL Śnieżka SA przekazuje niniejszym treść uchwał pojętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 marca 2017 roku.

Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 15 marca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.

Wybór został dokonany przez aklamację.

Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 15 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki projektu zmian w Statucie Spółki
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 8.  Zamknięcie obrad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 117 014
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 117 014
w tym głosów:
za: 11 117 014
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 3a/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 15 marca 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 575 347
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,1%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 908 679
w tym głosów:
za: 7 908 679
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 3b/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 15 marca 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 117 014
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 117 014
w tym głosów:
za: 9 862 847
przeciw: 0
wstrzymujących się: 1 254 167

Uchwała Nr 3c/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 15 marca 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jacka Pakuły.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 117 014
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 117 014
w tym głosów:
za: 11 117 014
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S A
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 15 marca 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zgodnie z pkt 7 Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia podjąć uchwałę o treści:

§ 1
1. Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

1) paragraf 2 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest miejscowość Warszawa, województwo mazowieckie.”

2) paragraf 10 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w Brzeźnicy lub w Dębicy”

3) Paragraf 11 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Oprócz spraw określonych w przepisach prawa, kwalifikowanej większości ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych wymagają dla swej ważności uchwały w następujących sprawach:

 1. połączenia Spółki z innym podmiotem a także podziału spółki,
 2. usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym.”

4) Paragraf 14 ust. 2 pkt 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd planu finansowo-rzeczowego Grupy Kapitałowej”

5) Paragraf 14 ust. 2 pkt 6 Statutu zostaje skreślony, w związku z czym ma miejsce następująca zmiana numeracji w zakresie § 14 ust. 2 pkt 6-11:

 • pkt 6 otrzymuje brzmienie jak dotychczasowy pkt 7,
 • pkt 7 otrzymuje brzmienie jak dotychczasowy pkt 8,
 • pkt 8 otrzymuje brzmienie jak dotychczasowy pkt 9,
 • pkt 9 otrzymuje brzmienie jak dotychczasowy pkt 10,
 • pkt 10 otrzymuje brzmienie jak dotychczasowy pkt 11,
 • dotychczasowy pkt 11 zostaje skreślony.

6) Paragraf 14 ust. 2 pkt 10 lit. a) Statutu [przed zmianą numeracji, o której mowa w pkt 5 powyżej – pkt 11 lit. a] otrzymuje następujące brzmienie:
„nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),nie przewidziane w planie finansowym;”

7) w paragrafie 14 ust. 2 pkt 10 [przed zmianą numeracji, o której mowa w pkt 5 powyżej – pkt 11] po lit. h) dodaje się lit. i) o następującym brzmieniu:
„głosowanie na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek zależnych w sprawach:

 • wyrażenia zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym,
 • zbycia praw do znaków towarowych,
 • zmiany umowy lub statutu spółki,
 • podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 • przekształcenia, połączenia lub podziału spółki,
 • otwarcia likwidacji spółki,
 • zawieszenia działalności spółki.”

8) W paragrafie 15 ust. 8 ulega skreśleniu w całości.

2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 2
Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 117 014
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 117 014
w tym głosów:
za: 11 117 014
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0