Aktualny kurs akcji:

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  „Śnieżka”  na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875_ wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Śnieżki w formie materialnej do złożenia ich w celu dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w biurze Śnieżki pod adresem ul. Dębicka 44, 39-206 Brzeźnica, w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 15:00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.