Aktualny kurs akcji:

Treść uchwał podjętych przez ZWZA – korekta

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym korektę raportu bieżącego Nr 14/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku. Zmiana dotyczy ilości głosów oddanych pod uchwałą nr 3c oraz 7a.

 

Liczba głosów pod Uchwałą nr 3c było:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 7 611 654

przeciw: 0

wstrzymujących się: 3 208 335

 

winno być:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 7 611 319

przeciw: 0

wstrzymujących się: 3 208 335 Liczba głosów pod Uchwałą nr 7a było:

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 8 819 654

przeciw: 0

wstrzymujących się: 1 787 498

 

winno być:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 9 032 156

przeciw: 0

wstrzymujących się: 1 787 498 Poniżej pełna treść uchwał wraz ze skorygowaną liczbą oddanych głosów.

 

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2010 roku. Uchwała Nr 1/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

 • 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor. Wybór przez aklamację.

 

Uchwała Nr 2/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

 

 • 1

Porządek obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:
 7. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.
 8. Sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.
 9. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2009 rok.
 10. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2009 rok.
 11. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2009 rok.
 12. Propozycji umorzenia akcji własnych.
 13. Projektu zmian w Statucie Spółki.
 14. Projektu zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
 15. Propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 16. Propozycji zmiany zasad ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 17. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 18. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2009 rok.
 19. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
 20. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 21. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.
 22. Podjęcie uchwał w sprawach:
 23. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok.
 24. Podziału zysku netto za 2009 rok.
 25. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2009 rok.
 26. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok.
 27. Umorzenia akcji własnych.
 28. Obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 2 911,00 złotych.
 29. Przyjęcia zmian w statucie Spółki.
 30. Przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
 31. Powołania Członka Rady Nadzorczej.
 32. Ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 33. Wolne wnioski.
 34. Zamknięcie obrad.

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 10 819 654

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0 Uchwała Nr 3a/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

 

 • 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 9 565 487

przeciw: 0

wstrzymujących się: 1 254 167

Uchwała Nr 3b/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

 

 • 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jakuba Kubalskiego.

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 10 819 654

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0 Uchwała Nr 3c/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

 

 • 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 7 611 319

przeciw: 0

wstrzymujących się: 3 208 335 Uchwała Nr 4/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009 rok.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/16/2010 z dnia 14-05-2010 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

 

 • 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2009 rok.

 

 • 2

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2009 rok na które składa się:

 

Ř Dodatkowe informacja i objaśnienia

 

Ř Wprowadzenia do sprawozdania finansowego

Ř Sprawozdania z pozycji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 289 972 tys. zł

Ř Sprawozdania z pełnego dochodu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego pełny dochód i zysk netto w tej samej wysokości 36 793 tys. zł

Ř Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 701 tys. zł

Ř Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 13 694 tys. zł § 3

Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 10 819 654

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 5/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok.

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust 7 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/18/2010 z dnia 14-05-2010 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2009 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie 34a postanawia:

 

 • 1

Zysk netto za 2009 rok w wysokości 36.793.356,27 zł. przeznaczyć na :

 1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 1,60 zł jeden złoty i sześćdziesiąt groszy na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 21 685 739,20 złotych
 • dniem dywidendy jest dzień 05 lipca 2010 roku.
 • wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 19 lipca 2010 roku.
 1. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2 % zysku netto w łącznej kwocie: 735 867,12 zł
 2. Pozostałą kwotę 14 371 749,95 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

 

 • 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 9 907 720

przeciw: 0

wstrzymujących się: 911 934

Uchwała Nr 6/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2009 rok.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/17/2010 z dnia 14-05-2010 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Śnieżka” oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Śnieżka” za 2009 rok

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

 

 • 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2009 rok.

 

 • 2

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2009 rok na które składa się:

Ř Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Ř Skonsolidowanego sprawozdania z pozycji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 312 982 tys. zł

Ř Skonsolidowanego sprawozdania z pełnego dochodu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego pełny dochód w wysokości 40 966 tys. zł i zysk netto w wysokości 42 448 tys. zł

Ř Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4 133 tys. zł

Ř Sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 17 060 tys. zł § 3

Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 10 819 654

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7a/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

 • 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2009 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 9 032 156

przeciw: 0

wstrzymujących się: 1 787 498

Uchwała Nr 7b/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

 • 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2009 roku.

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 10 819 654

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7c/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

 • 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Walentynie Ochab absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2009 roku.

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 10 819 654

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7d/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

 • 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2009 roku.

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 10 819 654

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0 Uchwała Nr 7e/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

 • 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2009 roku.

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 7 611 319

przeciw: 0

wstrzymujących się: 3 208 335

Uchwała Nr 7f/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

 • 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2009 roku.

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 7 611 319

przeciw: 0

wstrzymujących się: 3 208 335

Uchwała Nr 7g/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

 • 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2009 roku.

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 10 652 989

przeciw: 0

wstrzymujących się: 166 665

Uchwała Nr 7h/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

 • 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapiński absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2009 roku.

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 10 819 654

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7i/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

 • 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Bentke absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2009 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 10 819 654

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 8/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie umorzenia akcji własnych

 

Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia podjąć uchwałę o następującej treści

 

 • 1
 1. Na podstawie art. 359 KSH Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia umorzyć akcje własne na okaziciela serii F w łącznej ilości 2 911 dwa tysiące dziewięćset jedenaście sztuk na kwotę 2 911 zł. dwa tysiące dziewięćset jedenaście złotychtj.
 • 2 911 sztuk akcji serii F na okaziciela
 1. Umorzenie określone w pkt. 1 jest umorzeniem dobrowolnym.
 2. Podstawą prawną umorzenia jest § 6 ust. 8 Statutu Spółki i art. 359 i 360 k.s.h.
 3. Umorzenie akcji określonych w pkt. 1 nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego na podstawie art. 455 § 1 k.s.h.
 4. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku w związku z tym zastosowanie ma art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h.
 5. Akcje serii F w ilości 2 911 zostają umorzone po cenie 31,04 zł. trzydzieści jeden zł cztery gr. każda.
 6. Nadwyżka ponad wartość nominalną akcji serii F w wysokości 87 446,44 zł. osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć zł czterdzieści cztery groszy zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
 7. Uzasadnieniem umorzenia akcji jest zbycie akcji przez Akcjonariuszy na rzecz Spółki celem ich umorzenia.

 

 • 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 10 819 654

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 9/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego FFiL ŚNIEŻKA S.A.

 

Zgodnie z pkt 9 lit f Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia podjąć uchwałę o następującej treści

 

 • 1
 1. Na podstawie art. 360 KSH oraz podjętej uchwały nr 8/2010 ZWZA z dniu 21-06-2010 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 13.553 587 zł. trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych do kwoty 13 550 676 zł trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych tj. o kwotę 2 911 zł. dwa tysiące dziewięćset jedenaście złotych.

 

 1. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych serii F w ilości 2 911 szt. tj. na kwotę 2 911 zł. dwa tysiące dziewięćset jedenaście złotych.
 2. Cel obniżenia kapitału zakładowego wynika z nabycia przez Spółkę akcji własnych serii F celem ich umorzenia na mocy Uchwały Nr 11/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

 

 • 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 10 819 654

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

 

Uchwała Nr 10/2010

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie

w sprawie zmian w Statucie Spółki

 

Zgodnie z pkt 9 lit g Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia podjąć uchwałę o treści:

 • 1

 

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

 1. W §5 rozdziału II „Przedmiot działalności Spółki ” ustęp 2

Dotychczasowe brzmienie:

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1 Produkcja artykułów spożywczych i napojów Kod PKD : 15

2 Produkcja drewna i wyrobów z drewna Kod PKD : 20

3 Produkcja masy celulozowej, papieru i tektury Kod PKD : 21

4 Działalność wydawnicza: poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Kod PKD : 22

5 Produkcja wyrobów chemicznych Kod PKD : 24

6 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych Kod PKD : 25

7 Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych Kod PKD : 26

8 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń Kod PKD : 28

9 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej Kod PKD : 31

10 Budownictwo Kod PKD : 45

11 Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami Kod PKD : 51

12 Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego Kod PKD:52

13 Transport lądowy; transport rurociągowy Kod PKD : 60

14 Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką Kod PKD: 63

15 Pośrednictwo finansowe Kod PKD : 65

16 Obsługa nieruchomości Kod PKD : 70

17 Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego Kod PKD : 71

18 Nauka Kod PKD : 73

19 Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Kod PKD : 74

20 Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne Kod PKD 90 .

Proponowana zmiana:

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1 produkcja artykułów spożywczych;

2 produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

3 produkcja papieru i wyrobów z papieru

4 poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

5 produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

6 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

7 produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

8 produkcja metali

9 produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

10 produkcja urządzeń elektrycznych

11 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

12 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

13 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

14 działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

15 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

16 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

17 roboty budowlane specjalistyczne

18 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

19 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

20 transport lądowy oraz transport rurociągowy

21 magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

22 działalność wydawnicza

23 finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

24 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

25 działalność firm centralnych head offices; doradztwo związane z zarządzaniem

26 reklama, badanie rynku i opinii publicznej

27 wynajem i dzierżawa

28 badania naukowe i prace rozwojowe

29 działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane. 2. W §6 rozdziału III „Kapitał zakładowy” ustęp 1

Dotychczasowe brzmienie:

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.553.587,00 zł trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dzieli się na nie więcej niż 13.553.587 trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem akcji o wartości nominalnej 1 zł jeden złoty każda.

Proponowana zmiana:

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 550 676 zł trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i dzieli się na nie więcej niż 13 550 676 trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć akcji o wartości nominalnej 1 zł jeden złoty każda.
 2. W §6 rozdziału III „Kapitał zakładowy” ustęp 2, punkt 1,2,3,4,5,6

Dotychczasowe brzmienie:

 1. Akcjami Spółki są:

1 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz

2 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz

3 334 584 akcji imiennych seria C o numerach od 0009376 do 0062500, od 0373751 do 0387500, od 0750001 do 0762500, od 0800001 do 0825000, od 0836251 do 0837500, od 0916251 do 0925000, od 1009376 do 1112500, od 1379792 do 1387500, od 1612501 do 1637500, od 1665626 do 1700000, od 1775001 do 1825000; oraz

4 1 470 416 akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0009375; od 0062501 do 0373750; od 0387501 do 0730000; od 0762501 do 0800000; od 0825001 do 0836250; od 0837501 do 0916250; od 0925001 do 1009375; od 1112501 do 1379791; od 1387501 do 1612500; od 1637501 do 1665625; od 1700001 do 1775000; oraz

5 7 325 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000; oraz

6 2 100 000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz

7 1 823 587 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1823587.

Proponowana zmiana:

 1. Akcjami Spółki są:

1 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz

2 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz

3 1 805000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0730000, od 0750001 do 1825000; oraz

4 7 325 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000; oraz

5 2 100 000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz

6 1 820676 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1820676.

 

4.W §10 rozdziału IV „Organy Spółki”

Dotychczasowe brzmienie:

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:

1 uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

2 zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

3 ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania członków Zarządu,

4 ustanawianie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,

5 nabywanie akcji własnych przez Spółkę,

6 ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

 1. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości.
 2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Brzeźnicy lub Dębicy.

 

Proponowana zmiana:

 

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:

1 uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

2 zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

3 ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania członków Zarządu,

4 ustanawianie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,

5 nabywanie akcji własnych przez Spółkę,

6 ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

 1. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości.
 2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Brzeźnicy lub w Dębicy lub w Warszawie.
 3. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
 4. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
 5. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Obejmuje to w szczególności:

a transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

b dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia

c wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia

 1. Ryzyko wystąpienia problemów technicznych w trakcie wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym opisanych w pkt 6 litera a do litery c, w tym ryzyko związane z nieoddaniem głosu leży po stronie Akcjonariusza.
 2. Regulamin Walnego Zgromadzenia przewiduje możliwość oddania przez akcjonariusza głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

 

 1. W §14 ust. 2 pkt 7 rozdziału IV „Organy Spółki”

Dotychczasowe brzmienie:

 

 1. powoływanie Prezesa Zarządu a na wniosek Prezesa pozostałych Członków Zarządu oraz odwoływanie ze składu Zarządu poszczególnych jego członków

Proponowana zmiana:

7 powoływanie Prezesa Zarządu a na wniosek Prezesa pozostałych Członków Zarządu; odwoływanie ze składu Zarządu poszczególnych jego członków oraz zawieranie umów o pracę, rozwiązywanie i wprowadzanie zmian do umów o pracę;

 

6.W § 18 rozdziału VII „Postanowienia końcowe”

Dotychczasowe brzmienie:

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Proponowana zmiana:

 1. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia:

1 ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,

2 informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,

3 dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,

4 projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,

5 formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.

 

 1. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. § 2

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

 

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowaniem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 10 819 654

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

 

Uchwała Nr 11/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna.

 

Zgodnie z pkt 9 lit h Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz § 10 ust 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia podjąć uchwałę o treści:

 • 1

 

Dokonuje się następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:

 1. Do par. 6 dodanie ust. 4 o następującym brzmieniu:

„Jeżeli nadzwyczajne zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy reprezentujących co najmuje połowę kapitału zakładowego lub co najmuje połowę ogółu głosów w spółce, do otwarcia zgromadzenia upoważniony jest wyłącznie przewodniczący ustanowiony przez akcjonariuszy.”

 1. Par. 7 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Otwierający, o którym mowa w §6 ust. 3 i 4 sam przewodniczy obradom.”

 1. Par. 11 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Głosowanie nad wyborem przewodniczącego walnego zgromadzenia jest tajne.”

 1. Par. 11 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Postanowienia ustępu 1 i 2 stosuje się odpowiednio.”

 1. Proponujemy doprecyzowanie treści par. 12 poprzez wskazanie ustępu do którego ten przepis się odnosi tj. par. 10 ust. 2.
 2. Par. 16 otrzymuje nowe brzmienie:
 3. Po sporządzeniu listy obecności podpisuje ją przewodniczący walnego zgromadzenia. Lista obecności zostaje dołączona do protokołu z obrad walnego zgromadzenia.
 4. Do protokołu z obrad walnego zgromadzenia zostaje dołączona lista akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.
 5. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.
 6. Par. 21 otrzymuje nowe brzmienie:
 7. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i zdolności walnego zgromadzenia do podejmowania uchwał, przewodniczący przedstawia zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie.
 8. Przy każdej uchwale należy podać liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.
 9. Par. 34 otrzymuje nowe brzmienie:
 10. Możliwe jest oddanie przez akcjonariuszy głosów na walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną.
 11. Spółka umieszcza na swojej stronie internetowej od dnia zwołania walnego zgromadzenia formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną.
 12. Formularze, o których mowa w ust. 2, będą zawierać proponowaną treść uchwały/uchwał walnego zgromadzenia i umożliwiać:

a identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,

b oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 KSH,

c złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,

d zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

 1. Głos oddany w innej formie niż na formularzu lub na formularzu nie spełniających wymagań, o których mowa w ust. 2 jest nieważny.
 2. Celem identyfikacji akcjonariusza głosującego drogą korespondencyjną wprowadza się system posługiwania się hasłami identyfikującymi. Akcjonariusz, który zamierza głosować korespondencyjnie obowiązany jest do przekazania Zarządowi spółki hasła identyfikujące wraz z numerem telefonu pod którym jest dostępny. Oddany w ten sposób głos będzie potwierdzony poprzez skontaktowanie się przez Zarząd z akcjonariuszem na podany przez niego numer telefonu i podanie przez niego hasła identyfikującego.”
 3. Dodaje się Par. 35 w brzmieniu:
 4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
 5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 6. Każdy akcjonariusz, który zamierza udzielić pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zobowiązany jest podać Zarządowi spółki informację z jakiego adresu e-mail będzie wysyłać pełnomocnictwo w postaci elektronicznej wraz z kopią dokumentu potwierdzającego jego tożsamość albo kopią dokumentów rejestrowych w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Przesłanie w/w dokumentów na adres e-mail Spółki podany w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia z adresu e-mail wskazanego uprzednio przez danego akcjonariusza będzie traktowane jako zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz jego udzielenie. Udzielone w ten sposób pełnomocnictwa będą następnie weryfikowane z listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w danym walnym zgromadzeniu.
 7. Identyfikacja osoby pełnomocnika celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej odbywa się w ten sposób, że treść udzielonego pełnomocnictwa powinna zawierać numer PESEL oraz serię i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika, który pełnomocnik winien przedłożyć podczas sporządzania listy obecności na walnym zgromadzeniu.”
 8. Dodaje się Par. 36 w brzmieniu

„Zmiany w niniejszym regulaminie obowiązują od następnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.”

 

 • 2

 

Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie w brzmieniu ujętym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 10 819 654

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

 

Uchwała Nr 12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna na czas trwania piątej kadencji.

 

Zgodnie z pkt 9 lit j Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:

 • 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej Panią Annę Pater.

 

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 9 856 934

przeciw: 0

wstrzymujących się: 962 720 Uchwała Nr 13/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie

zmian zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna.

 

Zgodnie z pkt 9 lit k Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia co następuje:

 • 1
 1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości czterokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale ubiegłego roku.
 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie o którym mowa. w ust. 1 bez względu a częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń i bez względu na pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej.
 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu, nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
 4. Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania indywidualnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie temu Członkowi Rady Nadzorczej i przyznaje w wysokości pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale ubiegłego roku.
 5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 i 4 jest wypłacane z dołu do piątego dnia każdego następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
 6. Wykonanie zleconych dodatkowych czynności nadzorczych Członków Rady Nadzorczej ocenia Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach.
 7. Spółka stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 oraz 4.
 8. Spółka stosownie do postanowień ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oblicza i pobiera składki zdrowotne z wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 oraz 4. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 819 654

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 10 819 654

w tym głosów:

za: 9 856 934

przeciw: 680 000

wstrzymujących się: 282 720